menu
Word Lid
Uitgebreid programma: ‘Puurs-Sint-Amands blijft van ons!’

Een woord vooraf

Op 14 oktober wordt bepaald welke richting de toekomst van Puurs-Sint-Amands verder zal uitgaan. Om daarin een verantwoorde keuze te kunnen maken, is het belangrijk dat u als kiezer weet welke de grote beleidskeuzes zijn die voor u liggen.

Bijgaand presenteren wij u de visie van het Vlaams Belang over hoe het volgens ons verder moet met Puurs-Sint-Amands. Om dit programma samen te stellen hebben wij uiteraard een beroep gedaan op onze maatschappijvisie en ons partijprogramma. Maar ook uw inbreng als burger hebben wij ten volle meegenomen in dit verkiezingsprogramma. Welke wensen de inwoners van Puurs-Sint-Amands en hun verschillende deelgemeenten hebben, kan onder meer worden opgemaakt uit een omvangrijke bevraging die na de fusiebeslissing bij de bevolking werd gehouden en uit de gemeentemonitor 2018 die door de Vlaamse regering voor elke gemeente werd opgesteld. Wij hebben bij het opstellen van dit programma dan ook op maximale wijze rekening gehouden met de vaststellingen die uit deze bevragingen naar voor zijn gekomen. In een democratie is het immers de bedoeling dat er terdege rekening wordt gehouden met de wil van bevolking, en dat zijn voor het Vlaams Belang geen loze woorden. Het beleid is er immers voor u.

Om het wat overzichtelijk te houden, hebben wij ons programma in 10 hoofdstukjes onderverdeeld. Die bevatten telkens eerst een aantal feiten en cijfers die een beeld geven van de situatie, vervolgens schetsen we het beleid dat door de uittredende besturen werd gevoerd om ten slotte het Vlaams Belang-alternatief naar voor te schuiven. Daarbij hebben we ervoor gekozen de krachtlijnen op papier te zetten die ons voor ogen staan, zonder al te veel in details of bijkomstigheden te vervallen.

De keuze is nu aan u.


1. Puurs-Sint-Amands blijft van ons!

a. Enkele feiten en cijfers

Ø Het aantal vreemdelingen bedraagt in Sint-Amands 12,6% (waarvan 8,8% niet-EU) en in Puurs 8,25% (bron: gemeentemonitor 2018, p. 14).

Ø Aantal borelingen volgens de geboortenationaliteit van de moeder in 2016: in Puurs had 8,5% niet de Belgische nationaliteit; in Sint-Amands was dat niet minder dan 30,9% (bron: kindrapporten van Kind & Gezin).

Ø De tewerkstelling bij niet-Europese vreemdelingen in Puurs en Sint-Amands in de leeftijdscategorie 20-64-jarigen bedraagt 54%; bij de Vlamingen in onze gemeente is dat 78% (bron: Lokale inburgerings- en integratiemonitor 2018).

Ø Op de vraag of verschillende culturen goed met elkaar samenleven in hun gemeente, is slechts 63% van de Puursenaars en 59% van de Sint-Amandsenaars het daarmee eens (bron: gemeentemonitor 2018, p. 116).

Ø Het Lokaal Opvanginitiatief van Puurs (LOI), een opvangstructuur voor asielzoekers, ving in 2017 niet minder dan 46 asielzoekers op, wat de gemeenschap 264.659 euro kostte (bron: financieel directeur van Puurs).

Ø Puurs-Sint-Amands telt reeds twee moskeeën in Sint-Amands en georganiseerde islamitische gemeenschappen die weigeren te integreren, maar hier de radicale en politieke islam aanhangen en verspreiden. Er is de Osman Gazi Camii-moskee in de Kerkhofdries en er is de moskee Selam in de Borgstraat. Beide moskeeën, van Turkse strekking, behoren tot een netwerk, de ene tot het Diyanet-netwerk (van de Turkse overheid) en de andere tot het Milli Görüsnetwerk. Beide netwerken hebben tot doel de hier levende moslims bij de radicaalislamitische les te houden en dus niet te integreren.

Ø In Oppuurs is op het kerkhof een groot perceel als islamitische begraafplaats voorbehouden, waar zich 6 jaar na zijn opening welgeteld 2 (twee) (kinder)grafjes op bevinden. Zowat alle islamieten laten zich na hun dood liever naar hun thuisland repatriëren dan in Vlaamse aarde begraven te worden. Als teken van niet-integratie kan dat tellen!

Ø In Puurs werd in 2015 aan 11 illegalen dringende medische zorg verstrekt (bron: federaal minister van Maatschappelijke Integratie). Het werkelijke aantal illegalen ligt zonder twijfel een stuk hoger.

Ø Uit de bevraging van de bewoners naar aanleiding van de gemeentefusie, blijkt dat veel inwoners aandacht vragen voor de eigenheid van hun gemeente (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 119).

b. Waken over de Vlaamse identiteit van onze gemeente

Door het onverantwoorde immigratiebeleid van de voorbije tientallen jaren grijpt er in diverse delen van Vlaanderen een bevolkingsvervanging plaats. Vlamingen worden er systematisch vervangen door vreemdelingen uit alle windstreken. Het gevolg daarvan is dat ons volk, onze cultuur, onze waarden en normen in onze steden stilaan aan het verdwijnen zijn en Vlaanderen tot een explosieve cocktail van volkeren verwordt. Met alle gevolgen van dien voor de teloorgang van de sociale samenhang.

In Puurs-Sint-Amands zijn we in deze neergang gelukkig nog niet zo ver gevorderd als in onze (groot)steden, al gaat het in sommige delen van Sint-Amands al flink zijn gang. De hierboven aangehaalde cijfers van Kind en Gezin spreken wat dat betreft boekdelen.

Het mag daarbij duidelijk zijn dat CD&V in de vervreemding van Puurs-Sint-Amands een actieve rol speelt. De CD&V-besturen van Puurs en Sint-Amands voeren een zogenaamd ‘multicultureel’beleid en bevorderen actief de instroom van vreemdelingen. Dat uit zich onder meer in de opvang van asielzoekers, waar bvb. Puurs verhoudingsgewijs veel meer asielzoekers opneemt dan de gemiddelde Vlaamse gemeente. Ook allerlei multiculturele indoctrinatie wordt actief en financieel gesteund (bijvoorbeeld het voormalige Simmerdown, nu Shanti town). In Sint-Amands wordt er dan weer een islamvriendelijk beleid gevoerd, bijvoorbeeld door het inrichten van een aparte moslimbegraafplaats (waar zo goed als geen moslim gebruik van wil maken) en het opvrijen van de moslimgemeenschappen. Ook wat illegaliteit betreft wordt door het gemeentebestuur en de politiezone Klein-Brabant een gedoogbeleid gevoerd.

Het Vlaams Belang wil van zulk een multicultureel beleid af. Vlaanderen en onze 8 gemeenschappen in Puurs-Sint-Amands zijn immers de énige thuis die wij hebben. Hier moeten wij ons geborgen, veilig en thuis kunnen voelen, want een andere thuis hebben wij niet. Het Vlaams Belang verzet zich dan ook tegen massa-immigratie in ons land en in onze plaatselijke gemeenschappen in het bijzonder. Individuele vreemdelingen die zich aanpassen aan onze normen en waarden vormen geen probleem, maar we laten ons niet verdringen. In tegenstelling tot heel wat delen van onze grootsteden, is Puurs-Sint-Amands nog altijd van ons. En dat willen wij ook zo houden!

Het Vlaams Belang wil dat onze identiteit, onze cultuur, onze waarden en normen, in Puurs-Sint-Amands gehandhaafd blijven en kant zich daarom tegen de uitbouw van Vlaanderen en Puurs-Sint-Amands tot een zogenaamde ‘multiculturele’ samenleving. De praktijk toont immers aan dat dit niet leidt tot een aards paradijs, maar integendeel tot het verdwijnen van de normen en waarden die een samenleving haar sociale samenhang geven, zodat dit uiteindelijk tot grote maatschappelijke spanningen leidt en niet in het mist tot de verdringing van onze plaatselijke Vlaamse bevolking. Daarom ijveren wij voor een streng vreemdelingenbeleid voor zover dat op gemeentelijk vlak mogelijk is.

Ø Wij zorgen ervoor dat onze Vlaamse cultuur, onze waarden en normen, de standaard zijn en blijven zoals die dat al vele eeuwen zijn. In Puurs-Sint-Amands is van overheidswege alleen plaats voor de Vlaamse leidcultuur. Dat is de beste waarborg voor een hechte sociale samenhang, een vreedzaam en harmonieus samenleven en de continuïteit van onze lokale gemeenschappen. Zorg voor onze Vlaamse en lokale identiteit moet dan ook een rode draad zijn doorheen heel het gemeentelijke beleid.

Ø Wij kanten ons tegen de uitbouw van Puurs-Sint-Amands tot een zogenaamde ‘multiculturele’ samenleving. Aangezien wij in een vrij land wonen en we dat ook willen houden, staat het particulieren en verenigingen uiteraard vrij ‘multiculturele’ initiatieven te nemen, maar dan niet meer met (gemeentelijke) overheidssubsidies of andere (gemeentelijke) overheidssteun.

Ø Ook de godsdienstbeleving in de privésfeer is vrij, maar aan de islam wordt vanuit de gemeente geen enkele toegeving gedaan en ook geen enkele steun verleend.

o Moskeeën, en al zeker radicale moskeeën, en bij uitbreiding alle islamitische organisaties of initiatieven in het algemeen, mogen geen steun of erkenning krijgen vanuit de gemeentelijke overheid.

o Huwelijken worden niet voltrokken indien bruid of bruidegom weigeren de burgemeester en/of de ambtenaren van de burgerlijke stand een hand te geven.

o De barbaarse praktijk van het onverdoofd (ritueel) slachten wordt streng aangepakt.

o Toegevingen inzake halalvoorschriften worden op geen enkele wijze gedaan.

o We voeren een algemeen verbod in op het dragen van een hoofddoek of andere islamitische kledij door gemeentepersoneel.

Ø De gemeente moet de bevoegdheid krijgen om een immigratiestop in te voeren en deze in Sint-Amands ook effectief invoeren.

Ø Van de vreemdelingen die hier legaal aanwezig zijn, zorgen wij voor een strikte opvolging wat hun integratie-inspanningen betreft.

o Organisaties en personen die de integratie tegengaan, worden administratief streng op de vingers gekeken (zogenaamd “gespierd bestuur”).

o We informeren vreemdelingen die er niet in slagen zich hier volledig te integreren over de mogelijkheden en de programma’s voor een vrijwillige terugkeer naar hun land van herkomst (zoals de REAB-programma’s van de Internationale Organisatie voor Migratie) en sporen hen actief aan om daar gebruik van te maken. Via dergelijke programma’s kunnen zij financiële steun verkrijgen om opnieuw een bestaan in hun eigen land op te bouwen.

Ø We voeren een gemeentelijke retributie op de verblijfsvergunningen in voor vreemdelingen;

Ø Wie hier geen verblijfsrecht heeft gekregen, hoort hier niet thuis.

o Wij voeren een actief opsporingsbeleid met betrekking tot illegalen en dragen hen zoals het wettelijk hoort over aan de Dienst Vreemdelingenzaken met het oog op hun verwijdering naar hun thuisland. Dit wordt een prioriteit voor de politiediensten.

o Ambtenaren mogen zich niet verschuilen achter een vermeende zwijgplicht om illegalen niet te melden aan politie en gerecht.

o We richten binnen de politiezone een ‘meldpunt illegaliteit’ op, waar eenieder met informatie over illegalen terecht kan.

Ø De Dienst Bevolking van de gemeente reageert alert op het fenomeen van de schijnhuwelijken, schijnsamenwoning, ‘verblijfsbaby’s’ en andere sluipwegen voor vreemdelingen om hier aan permanente verblijfsvergunningen te geraken.

Ø Wij bouwen het LOI (Lokaal Opvanginitiatief) af, zodat er geen nieuwe asielzoekers meer in onze gemeente worden opgevangen.

Ø Zoals de Grondwet bepaalt werven wij bij de gemeentediensten enkel personen aan die over de Belgische nationaliteit beschikken.

Ø Zoals de taalwet voorschrijft wordt er door de gemeentediensten uitsluitend in het Nederlands gecommuniceerd. Wie onze taal niet kent, zorgt zelf voor een tolk om zich verstaanbaar te maken.

Vanuit de gemeente zorgen wij er ook voor dat onze Vlaamse mensen zich bewuster worden van hun eigen Vlaamse identiteit en dat ze op dat vlak ook weerbaarder worden. In plaats van de multiculturele indoctrinatie te ondersteunen, wil het Vlaams Belang dat het gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands duidelijk profileert als een Vlaamse gemeente. Mensen die zich bewust zijn van hun lokale en nationale identiteit voelen zich immers meer betrokken bij hun gemeenschap, wat bijdraagt tot meer sociale samenhang en tot een meer harmonieuze samenleving. Zorg voor onze Vlaamse en lokale identiteit dient dan ook een permanent aandachtspunt te zijn dat als een rode draad over en doorheen de verschillende beleidsdomeinen op gemeentelijk vlak moet lopen. Daartoe zijn op gemeentelijk vlak vele kleine maatregelen mogelijk die weinig of niets kosten.

Overigens niet alleen voor ons, maar ook voor de integratie van vreemdelingen is het belangrijk dat wij onze identiteit duidelijk affirmeren. Men mag van vreemdelingen immers niet verwachten dat zij zich in onze samenleving integreren wanneer wij hen niet ook een duidelijk referentiekader aanbieden waarin zij zich juist moeten integreren. En daar ontbreekt het momenteel met de multiculturele ideologie juist aan, die hier alle normen, waarden en culturen willekeurig naast elkaar en onvermijdelijk in conflict met elkaar wil laten bestaan. Wij moeten vreemdelingen dus duidelijk een leidcultuur voor ogen stellen, te weten óns waarden- en normenkader, ónze cultuur, zodat zij weten waaraan en waaraf ze zich te houden hebben.

Dat referentiekader is voor een deel louter vormelijk van aard, maar moet ook inhoudelijk gestalte geven aan de bevordering van onze identiteit en kan op gemeentelijk vlak onder meer de volgende vormen aannemen:

Bestuur

Ø In de raadszaal kan ervoor gezorgd worden dat de Vlaamse vlag en de gemeentevlag aanwezig zijn.

Ø Via de gemeentelijke communicatiekanalen, zoals het gemeenteblad, de webstek en andere communicatiekanalen, kan actief aandacht worden besteed aan (neutrale) Vlaamse of Vlaamsgezinde manifestaties zoals bijvoorbeeld De Gordel of de lokale Guldensporenviering(en).

Ø In zijn communicatiebeleid kan het bestuur zorgen voor een correct taalgebruik, zonder overdreven gebruik van anderstalige woorden wanneer er een volwaardig Nederlandstalig alternatief voorhanden is. Geen "human resource managers", "research", "communications strategy", “citymarketing”, “masterplan” en dergelijke meer.

Ø Voor haar webstek en haar e-postadressen kan de gemeente ervoor zorgen dat zij in plaats van de extensie .be voortaan gebruik maakt van de extensie .vlaanderen.

Burgerlijke stand

Ø In de trouwzaal kunnen we de portretten van het Belgisch koningshuis vervangen door de Vlaamse en de gemeentelijke vlag.

Ø Het bestuur kan bij elk huwelijk een leeuwenvlag schenken aan de trouwers.

Cultuur, vrije tijd en samenleving

Ø In het cultuurbeleid kan, naast de gebruikelijke programmatie, ook:

o bijzondere aandacht worden besteed aan Vlaamse culturele producties, zo mogelijk met een identitaire inslag;

o jaarlijks een herdenkingsdag, tentoonstelling of ander evenement worden gewijd aan elementen uit de Vlaamse ontvoogdingsstrijd (Boerenkrijg…)

Ø Het flankerend onderwijsbeleid kan gekoppeld worden aan de nodige aandacht in de onderwijsinstellingen voor onze lokale en nationale geschiedenis en onze identiteit.

Ø Er kan bijzondere aandacht worden besteed aan het lokale erfgoedbeleid. De gemeente kan ervoor zorgen dat zij een actief erfgoedbeleid voert.

Ø De bibliotheek kan een lokale erfgoedbibliotheek aanleggen.

Ø De openbare bibliotheek kan jaarlijks een literair ontbijtgesprek besteden aan schrijvers uit de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Er kan voor de schoolgaande jeugd jaarlijks eveneens een dictee der Nederlandse taal worden georganiseerd.

Ø Op 11 juli kan het gemeentebestuur in een waardige 11 juliviering voorzien, met daarnaast zo mogelijk ook een volksfeest in samenwerking met Vlaanderen feest.

Ø Het Te Deum krijgt geen officieel karakter meer.

Ø De officiële 11 novemberherdenking wordt bijgestuurd door deze voortaan in een meer hedendaags en Vlaams kader te situeren.

Jeugd en kinderopvang

Ø Bij de animatie in de gemeentelijke kinderopvang, de voor- en naschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking kan er voor worden gezorgd dat ook een of meer van de vele speelse activiteiten die worden aangeboden verband houden met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd.

Straatbeeld

Het bestuur kan ervoor zorgen dat het straatbeeld Nederlandstalig is en blijft, bijvoorbeeld als volgt:

Ø Verkeersborden zijn, voor zover er taal wordt gebruikt, uitsluitend Nederlandstalig. Dus bijvoorbeeld geen “kiss & ride”-toestanden.

Ø Op de straatnaamborden kan in een hoekje een Vlaamse leeuw worden aangebracht.

Ø Nieuwe straten kunnen een straatbenaming krijgen die verwijzen naar Vlaamsgezinde (lokale of nationale) figuren of feiten uit de Vlaamse geschiedenis.

Ø Bij het bevlaggingsbeleid kan ervoor gezorgd worden dat de Vlaamse leeuwenvlag, naast de officiële gemeentelijke vlag, actief aanwezig is in het straatbeeld. Met uitzondering van de dagen waarop een bepaald bevlaggingsbeleid bij wet is voorgeschreven, kan bijvoorbeeld niet met Belgische vlaggen, maar wel met de Vlaamse leeuwenvlag, desgevallend vergezeld door de provincie- en Europese vlaggen, worden gevlagd.

Ø De gemeente promoot zichzelf momenteel door middel van banieren; deze kunnen worden aangevuld met banieren met het officiële Vlaamse symbool erop.

2. Een democratische gemeente met levendige dorpskernen – besturen met aandacht voor de deelgemeenten

a. Enkele feiten en cijfers

Ø In deelgemeente Sint-Amands geven de inwoners aan de gemeentefusie slechts een score van 5,1 op 10; ook in Ruisbroek komt men slechts aan een score van 5,84 op 10. In deelgemeente Sint-Amands heeft slechts 41% en in Ruisbroek slechts 49% een positieve blik op de gemeentefusie (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 88-95).

Ø Inwoners van Puurs en Sint-Amands identificeren zich in hoge mate hem hun eigen gemeente (en allicht vooral deelgemeente), veel minder met de inwoners van de andere gemeente waarmee gefusioneerd wordt (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 30-39).

Ø Inwoners van Lippelo, Ruisbroek en Oppuurs zijn minder fier op de gemeente waarin ze wonen (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 40-46).

Ø 55% van de Sint-Amandsenaars en 48% van de Puursenaars hebben een dorpsgevoel in hun gemeente (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 25).

Ø Zowat de grootste bekommernis van de inwoners is dat er in de fusiegemeente voldoende aandacht gaat naar de eigenheid van de deelgemeenten (2e belangrijkste punt op 15 punten). In Lippelo vraagt 59% dat, in Breendonk 48%, Sint-Amands 37%, in Oppuurs en Ruisbroek 33% (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 96-102).

Ø In Puurs vindt slechts 55% van de inwoners dat het bestuur hen voldoende betrekt bij veranderingen die in de gemeente worden doorgevoerd; in Sint-Amands is dat maar 44% (bron: gemeentemonitor 2018, p. 95).

Ø In Puurs vindt slechts 55% van de inwoners voldoende geïnformeerd te worden over de beslissingen van de gemeente; in Sint-Amands is dat 47% (bron: gemeentemonitor 2018, p. 91).

Ø Puurs telt 476 personeelsleden, waarvan 37 vreemdelingen; Sint-Amands heeft 234 gemeenteambtenaren, waarvan 14 vreemdelingen (bron: Lokale inburgerings- en integratiemonitor 2018).

b. Bijzondere aandacht voor alle acht dorpsgemeenschappen in Puurs-Sint-Amands en voor democratisch medebeslissingsrecht

De fusie tussen Puurs en Sint-Amands werd door CD&V en L.O.S. op een erg slinkse manier doorgevoerd. Deze operatie werd immers volledig achter de schermen geregeld en de bevolking van beide gemeenten kreeg geen enkel medebeslissingsrecht over deze nochtans fundamentele wijziging in hun bestuurlijke organisatie. Nochtans had het perfect gekund om hierover een volksraadpleging te houden, zoals het Vlaams Belang voorstelde. De fusie werd door veel inwoners dan ook, vooral in deelgemeente Sint-Amands en Ruisbroek, helemaal niet gedragen. Velen voelen zich niet echt thuis in de nieuwe fusiegemeente en hadden, als het dan toch tot een fusie moest komen, veel liever een fusie op Klein-Brabants niveau zien gebeuren.

Nu de fusie tussen Puurs en Sint-Amands echter een onomkeerbaar feit is geworden, komt het erop aan te trachten van de nieuwe fusiegemeente het beste te maken. Dat kan alleen maar indien er maximaal rekening wordt gehouden met de verzuchtingen van de acht leefgemeenschappen in Puurs-Sint-Amands en door respect op te brengen voor de eigenheid van elk van deze deelkernen. Het is immers duidelijk dat de inwoners van een aantal deelgemeenten zich in hun gemeente enigszins verwaarloosd voelen. Het beleid moet daar dan ook terdege rekening mee houden en er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ook de inwoners van deze deelgemeenten zich thuis voelen in hun gemeente. Het Vlaams Belang stelt daarvoor onder meer de volgende beleidskeuzes voor.

Ø We willen dat de inwoners rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op het lokale beleid. Daarom zorgen we voor effectieve inspraak en medebeslissingsrecht van de burgers in het beleid, in plaats van voor schijninspraak, zoals heden ten dage meestal het geval is.

o In het kader van het zesjaarlijkse beleidsplan dat bij de aanvang van elke nieuwe bestuursperiode moet worden opgesteld, betrekken we actief alle acht dorpskernen. Alle inwoners kunnen ideeën en projecten aandragen die zij in hun dorpsgemeenschap de komende bestuursperiode graag gerealiseerd zouden zien. Vervolgens organiseren we op basis van de ingezamelde ideeën in elke dorpskern een algemene vergadering, bespreken we de praktische en financiële haalbaarheid ervan en wordt bij stemming een prioriteitenlijst opgesteld van de aangedragen ideeën en projecten. Het bestuur moet zich daarna engageren minstens de meest prioritaire projecten, voor zover ze financieel haalbaar zijn, in de lopende bestuursperiode te realiseren. Basisdemocratie op haar best.

o Over belangrijke beleidsaangelegenheden, bijvoorbeeld grote en ingrijpende projecten, houden we een volksraadpleging. De uitslag daarvan moet bindend zijn voor de bestuurders.

o Inspraakmomenten vinden plaats bij de aanvang van het planningsproces en er wordt terdege rekening gehouden met de opmerkingen die daar door burgers gemaakt worden indien daarvoor een draagvlak bestaat.

Ø Op grond van het subsidiariteitsbeginsel - dat wil zeggen dat een bevoegdheid op het laagst mogelijke niveau wordt uitgeoefend waar zij nog efficiënt kan worden verwezenlijkt en slechts naar een hoger niveau wordt getild indien ze daar efficiënter kan worden vervuld - geven we ook een aantal bevoegdheden aan de deelgemeenten. Het decreet (de wet) laat perfect toe dat aan plaatselijke actiegroepen een bepaald budget wordt gegeven om er bepaalde projecten mee te realiseren.

Ø We decentraliseren de dienstverlening.

o Daarvoor zetten we in de eerste plaats (verder) in op digitalisering van de dienstverlening.

o Maar daarnaast zorgen we ook voor de fysieke aanwezigheid van dienstverlening in elke deelgemeente (binnengemeentelijke decentralisatie) door de oprichting van een gemeenschapscentrum in elke deelgemeente. Waar dat nog mogelijk is wordt dit bij voorkeur in de voormalige gemeentehuizen van de deelgemeenten ingericht. Hier moet men niet alleen terecht kunnen voor de voornaamste gemeentelijke dienstverlening tijdens beperkte kantooruren, afhankelijk van de bevolkingsomvang van de deelgemeente (maar minimaal één uur per week per dienst). Dit gemeenschapscentrum wordt ook uitgebouwd tot een echt dienstencentrum en een plaats van ontmoeting voor de hele dorpsgemeenschap.

o We zorgen er onder meer ook voor dat de burgerlijke huwelijksvoltrekking in elke deelgemeente op een daartoe geschikte plaats kan plaatsgrijpen in plaats van enkel op het gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands. De wet staat dit perfect toe wanneer de gemeenteraad daartoe een besluit neemt.

Tegelijkertijd is het duidelijk dat een verdere bestuurlijke schaalvergroting wenselijk was geweest en dat heel wat inwoners ook veel liever een fusie tussen Puurs, Sint-Amands én Bornem hadden zien plaatsgrijpen om tot een nieuwe fusiegemeente Klein-Brabant te komen. Niet alleen had zulk een fusie veel natuurlijker geweest omdat nu reeds op diverse vlakken er een intense samenwerking tussen de drie gemeenten bestaat en er bij de bevolking tot op zekere hoogte ook een Klein-Brabantse samenhorigheidsgevoel bestaat; zij zou door een verdere schaalvergroting en de complexere uitdagingen waar gemeenten tegenwoordig voor staan de nieuwe gemeente ook veel meer ‘bestuurskracht’ hebben gegeven. We bekijken dus ook hoe we naar boven toe tot een beter bestuurlijk beleid kunnen komen.

Ø Op bestuurlijk niveau deden we met de fusie tussen Puurs en Sint-Amands aan schaalvergroting zodat we op dat vlak tot efficiëntiewinsten en een grotere bestuurskracht kunnen komen.

Ø Het Vlaams Belang wil voor de verschillende beleidsdomeinen verder onderzoeken hoe er tot een verdere en betere samenwerking met Bornem kan worden gekomen.

Ø We tasten ook de mogelijkheden af in hoeverre naar het einde van de bestuursperiode 2018-2024 toch nog tot een verdere/nieuwe fusie met Bornem kan worden overgegaan om zo tot één gemeente Klein-Brabant te komen. Voorwaarde daartoe is hoe dan ook dat de bevolking van beide gemeenten daar actief bij betrokken wordt middels een bindende volksraadpleging (referendum). De uitslag daarvan moet gerespecteerd worden.

Ø We maken een grondige evaluatie van de intercommunales waar Puurs-Sint-Amands deel van uitmaakt en trachten daarin te rationaliseren en te snoeien.

Inzake bestuurlijke organisatie en dienstverlening werden zowel in Puurs als Sint-Amands de jongste jaren een aantal stappen in de goede richting gezet. Dat gebeurde onder andere door reeds voor een deel mee te stappen in de digitalisering (onder meer met de invoering van het elektronisch dossierbeheer in Puurs). Ook de integratie tussen OCMW en gemeente, waar wij reeds in 2012 voor pleitten, werd grotendeels gerealiseerd en zal zich vanaf 2019 verder voltrekken. Maar het werk is nog niet af en er blijven nog enkele pijnpunten. De gebrekkige huisvesting van de administratie is een belangrijke handicap voor een goede dienstverlening. Bovendien werd er, in Puurs althans, schandelijk misbruik gemaakt van de gemeentelijke communicatiemiddelen voor eigen partijpolitieke propaganda (Puur Magazine is veeleer een propaganda- in plaats van een informatieblad).

De gemeentediensten en –administratie vormen het hart van de gemeentelijke dienstverlening en moeten dan ook optimaal kunnen functioneren. Aangezien de huidige huisvesting noch in Puurs noch in Sint-Amands, zeker in het licht van de fusie, niet voldoet, moet daar een oplossing aan gegeven worden.

Wat het bestuur en de administratie zelf betreft, schuiven wij volgende krachtlijnen naar voor.

Ø We richten een nieuw gemeentehuis op dat modern en functioneel is. We zorgen er echter voor dat dit géén peperduur prestigeproject wordt, zoals dat nu voorzien is in de plannen die CD&V daarvoor heeft laten opstellen.

Ø Ingevolge de fusie van Puurs-Sint-Amands mag het college van burgemeester en schepenen volgens de wet tijdelijk twee schepenen méér tellen dan een niet-gefusioneerde gemeente van dezelfde grootte. Wanneer de gelegenheid zich voordoet tot het college van burgemeester en schepenen toe te treden, engageren wij ons ertoe geen deel te zullen uitmaken van zulk een college wanneer gebruik wordt gemaakt van deze twee extra schepenen. Dit brengt immers overbodige kosten met zich mee voor de burgers.

Ø We zorgen voor een slagkrachtige gemeentelijke ambtenarij, maar houden om financiële redenen in het oog dat dit geen waterhoofd wordt. Een slanke ambtenarij is een noodzaak voor gezonde financiën. We onderzoeken in dat verband in hoeverre gemeentelijke taken het meest efficiënt en het meest goedkoop kunnen worden verricht in eigen beheer, dan wel in uitbesteding aan derden. Efficiëntie krijgt echter voorrang.

Ø We doen de hoge werkdruk van het gemeentepersoneel dalen door een minder ambitieus investeringsprogramma naar voor te schuiven, in essentie door geen prestigeprojecten meer te plannen en uit te voeren; door de dalende werkdruk zal de kwaliteit van de dienstverlening erop verbeteren;

Ø Bekwaamheid en ervaring, vastgesteld via objectieve selectiemethodes, zijn de enige criteria voor de aanwerving van ambtenaren. Alle ambtenaren hebben de Belgische nationaliteit, zoals de grondwet voorschrijft, en hebben het Nederlands als moedertaal of moeten blijk geven van een perfecte kennis van het Nederlands.

Naar de burgers toe zorgen we voor een optimale dienstverlening en een grote transparantie.

Ø De dienstverlening is in essentie vraaggericht in plaats van aanbodgericht.

Ø Er wordt verder gegaan op de weg van de digitalisering van de dienstverlening. Het e-loket moet volledig worden uitgebouwd.

Ø Voor een deel van de dienstverlening zal men zich wellicht nog altijd zelf fysiek naar de gemeentelijke administratie moeten begeven. In de centrale administratie wordt er gezorgd voor openingsuren die zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de bevolking op dat vlak.

Ø We voorzien ook in elke deelgemeente een fysiek administratief contactpunt, waar men (tijdens beperkte uren) terecht kan voor gemeentelijke dienstverlening.

Ø Naar de burger toe wordt er zoveel mogelijk gewerkt aan administratieve vereenvoudiging.

Ø We dragen zorg voor een vriendelijke en vlotte dienstverlening.

Ø We opteren voor een actieve openbaarheid, dat wil zeggen dat we de burgers zo transparant mogelijk in de mogelijkheid stellen kennis te nemen van het beleid en van de projecten die op stapel staan of worden uitgevoerd.

Ø We communiceren via de beschikbare kanalen op een zakelijke, objectieve en bevattelijke manier met de burger. Ook de sociale media worden daarvoor volop ingeschakeld.

Ø Een slagvaardige ombudsdienst krijgt de nodige aandacht. In alle geval volgt het bestuur de klachten goed op en tracht de problemen die zich via deze weg openbaren structureel op te lossen.

3. Een veilige en rustige gemeente

a. Enkele feiten en cijfers

Veilig

Ø In 2017 werden in Sint-Amands 276 en in Puurs 713 criminele feiten geregistreerd (bron: federale politie).

Ø In 2015 waren er in Puurs 11 illegalen voor wie medische zorg werd betaald door het OCMW; in 2016 ging het om 15 illegalen (bron: minister voor Maatschappelijke Integratie). Het werkelijke aantal illegalen ligt o ngetwijfeld een stuk hoger. Daar staat tegenover dat in Puurs in 2017 13 processen-verbaal werden opgemaakt voor inbreuken op de vreemdelingenwetgeving inzake verblijf, maar dat er geen enkele verwijdering op volgde. In Sint-Amands werden in 2017 17 PV’s opgemaakt in het kader van inbreuken op de vreemdelingenwetgeving (bron: federale politie).

Ø De jongste jaren werd in Puurs en Sint-Amands door de politiediensten telkens minstens één geval vermeld van mogelijke terrorisme en/of islamextremistische betrokkenheid (bron: federale politie).

Ø 27% van de Sint-Amandsenaars en 21% van de Puursenaars is niet tevreden over zijn persoonlijke veiligheid in zijn gemeente (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 65).

Ø 11% van de Sint-Amandsenaars en 8% van de Puursenaars stoort zich regelmatig aan vandalisme (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 64).

Ø Volgens het jaarverslag 2017 van het Europees Centrum voor Drugsbestrijding en Drugsverslaving komt Puurs inzake drugsgebruik op een 29e plaats, voor steden als Zagreb of München. (bron: Het Nieuwsblad, 8.6.2018). In schril contrast daarmee registreerde de politie in Puurs in 2017 slechts 27 drugsfeiten, een absoluut laagterecord (bron: federale politie).

Rustig

Ø 84% van de Sint-Amandsenaars vindt hun gemeente rustig; In Puurs is dat echter slechts 45% (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 25).

Ø 12% van de Sint-Amandsenaars en 16% van de Puursenaars ergert zich regelmatig aan hangjongeren (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 64).

Ø 4% van de Sint-Amandsenaars en 10% van de Puursenaars heeft regelmatig last van nachtlawaai (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 64).

b. Veiligheid: de vinger aan de pols houden

De jongste drie jaren is de geregistreerde criminaliteit in Puurs merkelijk gedaald van gemiddeld ongeveer meer dan 1.000 feiten naar gemiddeld iets meer dan 700 feiten per jaar. Deze dalende trend merken we in heel het land en zelfs in heel West-Europa, maar heeft in Puurs ongetwijfeld mee te maken met het plaatsen van een aantal bewakingscamera’s op gevoelige en druk bezochte plaatsen. Het Vlaams Belang mag de pluim voor de plaatsing van deze camera’s mee op zijn hoed steken, vermits wij er jarenlang bij het bestuur hebben op aangedrongen om daar werk van te maken, wat uiteindelijk (nadat er zich een ernstig feit had voorgedaan aan het station van Puurs – het uitbranden van drie voertuigen) schoorvoetend door het bestuur werd gevolgd. Deze camera’s hebben ongetwijfeld hun werk gedaan om de criminaliteit in Puurs te doen dalen. In Sint-Amands daarentegen is er van enige daling van de geregistreerde criminaliteit hoegenaamd geen sprake, maar eerder van een stagnatie over de jaren heen. Het is dan ook duidelijk dat zeker in Sint-Amands een tandje moet worden bijgestoken. In Puurs moet de vinger aan de pols worden gehouden om de criminaliteitsgraad verder te doen dalen.

Ø Voor criminaliteit, vandalisme en werkelijke overlast hanteren we het principe van de nultolerantie. Tegen elke daad van onveiligheid in een buurt, een wijk of de gemeente wordt opgetreden, consequent en altijd. Nultolerantie maakt voor ons immers onlosmakelijk deel uit van een preventief veiligheidsbeleid.

Ø Meer gebruik maken van technische middelen zoals het inzetten van gerichte mobiele of vaste camera’s om criminaliteit en overlastfenomenen (vandalisme, graffiti, hangjongeren, enz.) efficiënt aan te pakken. Zeker in Sint-Amands moet onderzocht worden welke plaatsen daarvoor in aanmerking komen en moeten enkele vaste camera’s worden geplaatst.

Ø De politie moet meer op straat worden gestuurd, zowel in uniform als met anonieme patrouilles, om meer vat te krijgen op bepaalde problemen: hangjongeren, fietsdiefstal, inbraakpreventie, enz. In dat verband ontlasten we de politiemensen van oneigenlijke taken, die even goed door burgerpersoneel of een gemeentelijke dienst zouden kunnen worden uitgevoerd.

Ø Meer wijkagenten met een kleiner werkingsgebied.

Ø Preventieve en techno-preventieve maatregelen meer ondersteunen, onder andere door het uitreiken van een toelage inzake inbraakpreventie.

Ø De bevolking meer betrekken bij het veiligheidsbeleid. Onder andere door verder in te zetten op Buurt Informatienetwerken (BIN’s), zodat de inwoners de politie snel kunnen informeren en zich betrokken voelen bij het verzekeren van de veiligheid.

Ø Gemeentelijke administratieve sancties (GAS-sancties) optimaler gebruiken voor fenomenen die echt overlast veroorzaken.

o Optimaal inzetten en toepassen voor de echte overlastfenomenen (meer inzetten voor het bestrijden van bvb. nachtlawaai, graffiti en dergelijke meer in plaats van voor bvb. het meer onschuldige wildplassen e.d.m.).

o Gemeenteambtenaren aanduiden om vaststelling te doen van overtredingen.

o Echte misdrijven zoals diefstal, geweld en ernstig vandalisme moeten door Justitie worden vervolgd en niet worden afgedaan met een simpele boete.

Ø Meer aandacht voor drugsbestrijding, zowel preventief als repressief.

o In het zonaal veiligheidsplan wordt dit als strategische doelstelling gehandhaafd én wordt er intensiever op ingezet;

o Preventiecampagnes in scholen en bij jeugdorganisaties worden geïntensiveerd; bij vermoeden van drugsgebruik- en trafiek in een school, worden effectief controles uitgevoerd;

o Drugcontroles doen we systematisch in het verkeer en bij bepaalde uitgaansgelegenheden met een reputatie te zake;

o Verslaafden en gebruikers verwijzen we verplicht door naar een zorgcircuit; producenten en dealers pakken we ongenadig aan.

Ø We hechten belang aan dierenwelzijn door het instellen van een meldpunt waar dierenmishandeling en dierenverwaarlozing kunnen worden gemeld, zodat daartegen effectiever kan worden opgetreden. Tegen onverdoofd slachten wordt streng opgetreden.

Wat de vreemdelingenwetgeving betreft is het duidelijk dat het beleid van de politiezone een gedoogbeleid voert ten aanzien van illegaal verblijf. In Puurs en Sint-Amands bestaan zonder meer netwerken die illegalen helpen onder te duiken (Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek – bron: De Morgen, 24.1.2018 en Het Laatste Nieuws, 26.1.2018), die zelfs informele banden hebben met gemeentelijke organen (Lokaal Opvanginitiatief). Tevens is duidelijk dat de politie van Klein-Brabant deze netwerken ongemoeid laat: alleen onderschepte ‘transmigranten’ worden uitgeleverd aan de Dienst Vreemdelingenzaken; hier verblijvende illegalen worden niet opgespoord noch overgeleverd a an de Dienst Vreemdelingenzaken. Nochtans behoort dit tot de politieopdrachten overeenkomstig de artikelen 75 en 77 van de Vreemdelingenwet. Ook ten aanzien van de hier verblijvende moslimgemeenschappen wordt geen alerte houding aangenomen. Beide moskeeën van deze gemeenschappen behoren nochtans tot een moslimnetwerk, de ene tot het Diyanet-netwerk en de andere tot het Milli Görüsnetwerk. Deze moskeeorganisaties stellen zich als doel de hier levende moslims bij de (radicaal-)islamitische les te houden en dus niet te integreren, maar op termijn hun verderfelijke islamitische leer en de sharia aan ons op te dringen. Zij kregen als dusdanig reeds de nodige aandacht van de Belgische staatsveiligheid. Onze lokale overheden besteden daar echter geen aandacht aan.

Ø In het zonaal veiligheidsplan van de politiezone wordt de strijd tegen illegaliteit een prioriteit.

Ø De Lokale Integrale Veiligheidscel (een samenwerkingsverband op het niveau van de politiezone om terrorisme en islamradicalisme aan te pakken) moet regelmatiger bijeen worden geroepen en ook belast worden met het opvolgen van andere probleemgevallen, inzonderheid wat betreft de illegalenproblematiek, het moslimradicalisme in Sint-Amands en devreemdelingenproblematiek in het algemeen;

Ø Er wordt strikt op toegezien dat de vreemdelingenwetgeving streng wordt toegepast.

4. Naar een leefbaar financieel beleid

a. Enkele feiten en cijfers

Ø In de gemiddelde Vlaamse gemeente betaalde men in 2016 per inwoner 1.109 euro aan gemeentebelastingen en retributies. In Sint-Amands was dat 1.072 euro. In Puurs zaten we aan niet minder dan 1.513 euro, of 36,4% meer dan het Vlaamse gemiddelde (bron: www.lokaalbestuur.vlaanderen.be onder de rubriek 'bbc data en analyses' > 'financiële profielen').

Ø Inzake financiële schulden is het nog erger. Die bedroegen in 2016 in de gemiddelde Vlaamse gemeente per inwoner 1.595 euro, in Sint-Amands 1.637 euro en in Puurs... 2.520 euro of 58% meer dan het Vlaamse gemiddelde (bron: www.lokaalbestuur.vlaanderen.be onder de rubriek 'bbc data en analyses' > 'financiële profielen').

Ø Door de fusie tussen Puurs en Sint-Amands worden ca. 13 miljoen schulden van beide gemeenten overgenomen door de Vlaamse regering (“fusiebonus”), zeg maar afgewenteld op de kap van de Vlaamse belastingbetaler.

Ø In oktober 2017 werd door de gemeenteraad de overname van 9,7 miljoen Puurse schulden door de Vlaamse regering goedgekeurd; tijdens dezelfde zitting keurde de CD&V-meerderheid (via het Autonoom Gemeentebedrijf) nieuwe leningen goed ter waarde van 9,5 miljoen euro, waardoor de schuldverlichting door de fusiebonus grotendeels weer ongedaan werd gemaakt (bron: notulen gemeenteraad en AGB van 10.2017).

Ø In Puurs werd in 2017 voor 636 euro per inwoner geïnvesteerd, in Sint-Amands voor slechts 161 euro, terwijl dit bedrag in de gemiddelde Vlaamse gemeente 358 euro bedraagt. In Puurs zit men dus 77,6% boven het Vlaamse gemiddelde, terwijl men in Sint-Amand slechts 45% van het Vlaamse gemiddelde investeert (bron: www.lokaalbestuur.vlaanderen.be onder de rubriek 'bbc data en analyses' > 'financiële profielen').

Ø De autofinancieringsmarge, die aangeeft in welke mate een gemeente haar schulden kan afbetalen, bedroeg in 2017 voor Sint-Amands 53 euro per inwoner, voor Puurs 125 euro en voor de gemiddelde Vlaamse gemeente 160 euro per inwoner (bron: www.lokaalbestuur.vlaanderen.be onder de rubriek 'bbc data en analyses' > 'financiële profielen').

Ø In Puurs werden de afgelopen jaren 3 prestigeprojecten gerealiseerd of zijn die in realisatie: de grootschalige renovatie van het cultureel centrum (meer dan 10 miljoen euro of 1.400 euro per gezin), het landschapspark aan het Fort van Liezele (4,2 miljoen euro of 580 euro per gezin) en het sportpark aan de Lichter (xx miljoen euro, nog in uitvoering).

b. Stop de fiscale plundertocht! De toekomstige generaties niet belasten: de schuldenberg drukken

CD&V in Puurs wil de burgers doen geloven dat de financiële situatie in de gemeente gezond is. Dat is juist in de zin dat we in staat zijn om onze schuldenlast af te betalen met de inkomsten die worden gegenereerd, hoewel we op dat vlak minder sterk staan dan de gemiddelde Vlaamse gemeente. Maar de financiële situatie is in Puurs hoegenaamd niét gezond wanneer we kijken naar de gemeentelijke schuldenlast en de gemeentelijke belastingdruk, die stukken hoger liggen dan het Vlaamse gemiddelde en eigenlijk de fiscale draagkracht van de bevolking te boven gaan.

CD&V weet dit natuurlijk ook, maar desondanks tracht deze partij de burger blaasjes wijs te maken en maakt zij daarvoor gebruik van halve waarheden en hele leugens. Zo gaat Puurs burgemeester Vandenheuvel er prat op dat de personenbelastingen de laatste jaren zijn gedaald. Dat klopt ook, maar dat is slechts één van de vele belastingen (20) en retributies die in Puurs worden geheven. Om iets zinnigs over de belastingdruk in Puurs te zeggen, moet men echter het héle verhaal vertellen van àlle belastingen en retributies samen. Ook voor onze schuldenlast heeft Vandenheuvel de jongste jaren iets bedacht om ons te bedotten. Onze gemeenteschuld wordt bepaald door drie entiteiten, met name de gemeentediensten, het OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). Dit laatste is een vehikel van de gemeente waarmee een aantal diensten worden uitgebaat en waarmee de jongste jaren ook een aantal prestigeprojecten worden gerealiseerd. De jongste drie jaar is het CD&V-bestuur er toe overgegaan om nieuwe schulden (voor de realisatie van de prestigeprojecten) bijna uitsluitend door het AGB te laten aangaan. Dat heeft tot gevolg dat de schulden van de gemeentediensten en het OCMW de jongste jaren effectief flink zijn gedaald, maar die van het AGB duizelingwekkend zijn gestegen. Van den Heuvel pakt in het publiek echter alleen uit met de schulden van de gemeente- en OCMW-diensten en verzwijgt die van het AGB. Het is echter niet door daarover te zwijgen dat ze niet zouden bestaan.

De hoge schuldenberg die de Puursenaars, en straks ook de Sint-Amandsenaars, met dit CD&V-bestuur moeten torsen, alsook de hoge belastingdruk hebben natuurlijk hun oorzaken. De voornaamste daarvan is dat een CD&V-bestuur met Koen Vandenheuvel in het beslissingscentrum het geld van de burger graag overvloedig laat rollen voor allerlei peperdure prestigeprojecten. De jongste jaren ging het om drie projecten die voorlopig almiljoen euro hebben gekost. Die projecten hebben maar één doel, met name de kiezer ermee te overdonderen in de hoop dat deze daarmee het CD&V-bestuur de volgende keer opnieuw herverkiest.

Het zit dus in de genen van dit CD&V-bestuur om onverminderd door te gaan verder geld te verkwisten aan dure prestigeprojecten als het daartoe de kans krijgt. De Puurse fusiebonus van 9,7 miljoen euro heeft Van den Heuvel intussen al voor een stuk verkwanseld door (via het AGB) nieuwe leningen voor niet minder dan 9,5 miljoen euro in het vooruitzicht te stellen. En ook de nieuwe prestigeprojecten, waaronder een gloednieuw en uiterst prestigieus gemeentehuis, liggen al op de tekentafel. Kortom in Puurs doet CD&V aan overinvestering die de fiscale draagkracht van de bevolking overschrijdt om dure prestigeprojecten te kunnen realiseren met partijpolitieke electorale doeleinden voor ogen.

In Sint-Amands was het beleid van CD&V heel anders dan in Puurs. Daar staat het bestuur naar eigen zeggen financieel het water aan de lippen en dat wordt dan ook als reden aangevoerd om de fusie met Puurs erdoor te duwen. In Sint-Amands kunnen we inderdaad vaststellen dat er verregaand aan onderinvestering wordt gedaan, dat er dus te weinig wordt geïnvesteerd, wat tot gevolg heeft dat de dienstverlening en vooral het onderhoud van de infrastructuur daar sterk te wensen overlaat. Daar staat tegenover dat de financiële situatie gezonder is dan in Puurs. De belastingdruk en de schuldenlast is er lager. Maar duidelijk is dat de budgettaire situatie er ook niet normaal is gelet op het feit dat er te weinig geïnvesteerd werd/wordt in het normale onderhoud van de infrastructuur.

In de nieuwe fusiegemeente zal het er hoe dan ook budgettair en financieel op aankomen een nieuw evenwicht te vinden tussen het beleid dat op dat vlak in Puurs en Sint-Amands tot op heden werd gevoerd. Het Vlaams Belang opteert in dat verband duidelijk voor het stopzetten van de ontwikkeling van prestigeprojecten ten einde de belastingdruk en de schuldenlast te drukken. Anderzijds moet er wel voldoende worden geïnvesteerd in de infrastructuur om deze optimaal te maken of te houden.

Ø In het kader van de fusie tussen Puurs en Sint-Amands zal er wat de inkomsten betreft een gelijkschakeling moeten komen tussen de verschillende belastingen en de retributies die momenteel in beide gemeenten worden geheven.

o Een aantal belastingen en retributies worden in beide gemeenten geheven, maar doorgaans wel volgens een andere reglementering en met andere tarieven. Hoe dan ook zullen deze op elkaar moeten worden afgestemd. Het Vlaams Belang kiest ervoor waar mogelijk de voor de burger meest voordelige regeling inzake tarieven te handhaven of zelfs te verlagen.

o Een aantal belastingen en retributies worden enkel in één van beide gemeenten geheven. Er zal dus moeten worden beslist of men die in de gemeente waar ze wordt geheven opheft, dan wel of men die in de andere gemeente invoert en dus een extra belastinggrondslag creëert. Dit moet geval per geval worden bekeken.

§ Het Vlaams Belang gaat in alle geval voor de afschaffing van de algemene gemeentebelasting die in Puurs wordt geheven (1,4 miljoen euro op een totaal van 17,5 miljoen euro belastinginkomsten in Puurs) en dus voor de niet invoering ervan in Sint-Amands.

§ Wij schaffen ook de zogenaamde Ivarembelasting (de belasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen) af aangezien deze afvalstoffen reeds belast worden door enerzijds de huisvuilzakkenbelasting en anderzijds de retributies die in de containerparken betaald moeten worden. Indien dit tot 2021 in Sint-Amands niet gerealiseerd kan worden ingevolge verplichtingen ten opzichte van Ivarem, wordt deze tot dan vanuit de algemene middelen van de gemeente betaald en niet meer door de inwoners.

o De totale belastingdruk moet in alle geval naar een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht, tenderend naar de belastingdruk van de gemiddelde Vlaamse gemeente. Dat kan alleen door een effectieve daling van de belastingdruk door te voeren.

Ø De schuldenlast mag niet verder worden opgebouwd, maar er moet integendeel worden getracht om deze af te bouwen tot een aanvaardbaar niveau.

Ø Basisproducten, voor zover de gemeentelijke overheid daar vat op heeft via de intercommunales en de heffingen die ze daarop int, moeten zo laag mogelijk worden belast.

Ø Door de verminderde inkomsten, zal er onvermijdelijk ook moeten worden gesnoeid in een aantal uitgaven. Dit kan volgens het Vlaams Belang echter perfect gebeuren zonder te moeten snoeien in de dienstverlening of in de gebruikelijke investeringen.

o Politiek gerichte investeringen onder de vorm van prestigeprojecten worden niet meer opgestart. Daarmee wordt meteen een einde gesteld aan het overinvesteringsbeleid dat kenmerkend is voor het CD&V-bestuur in Puurs en verantwoordelijk is voor de zware belastindruk en hoge schuldenlast.

o De bouw van een nieuw gemeentehuis is echter wel een noodzaak aangezien noch de huidige locatie in Sint-Amands noch die in Puurs voldoet aan de huidige eisen op dat vlak. Aangezien deze handicap ervoor zorgt dat de dienstverlening naar de burger niet optimaal kan worden verzekerd, is deze bouw dus noodzakelijk. De plannen die daarvoor momenteel voorliggen moeten wel grondig worden herzien ten einde het prestigieuze karakter dat momenteel aan het bouwprogramma wordt gegeven eruit te halen.

o Investeringen om de gebruikelijke infrastructuur te onderhouden en waar nodig verder uit te bouwen, moeten uiteraard wel gebeuren. Indien dat voor het budgettaire kader noodzakelijk is, worden deze meer in de tijd gespreid, zodat de begrotingen hierdoor minder worden belast en de schuldenlast onder controle kan worden gehouden.

Ø We trachten ook de kosten te drukken, onder meer door

o De wet op de overheidsopdrachten strikt na te leven door de mededinging zoveel mogelijk te laten meespelen. We kiezen dus voor open procedures.

o Met naburige gemeenten waar mogelijk over te gaan tot groepsaankopen.

o Het gemeentelijke personeelsbestand waar mogelijk te rationaliseren.

5. Ruimtelijke ordening: het groene karakter van onze gemeente beschermen

a. Enkele feiten en cijfers

Wonen

Ø Een gemiddeld appartement kostte in 2016 in Puurs 265.080 euro, een gewoon woonhuis 255.230 euro en een villa 450.862 euro. Van 2005 tot 2016 betekende dit een stijging van respectievelijk 182%, 174% en 165%, wat hoger is dan de Vlaamse gemiddelden (zijnde resp. 158%, 164% en 133%). In Sint-Amands waren deze prijzen resp. 206.362, 203.974 en 311.382 euro (stijging van resp. 169, 160 en 140%) (bron: gemeentemonitor 2018, p. 43).

Ø In Puurs fluctueert de gemiddelde verkoopprijs van bouwgrond fors, maar ligt erg hoog. In 2013 telde men daarvoor 266 euro per m² neer, in 2014 ging het om 180 euro/m². In Sint-Amands was dat resp. 291 en 122 euro/m² (bron: gemeentemonitor 2018, p. 42).

Bodemgebruik

Ø De bodemafdichting (= bezetting van de bodem door wonen, economie, wegen enz.) in Puurs ligt tussen de 30 en 40%. Daarmee staat Puurs aan de top in Vlaanderen, waar deze slechts 13% bedraagt (Milieurapport Vlaanderen).

Bedrijven

Ø In de Dexia-indeling van gemeenten werd Puurs in 2007, voor het eerst in zijn geschiedenis, opgenomen in de groep van industrie- en agglomeratiegemeenten. Een teken van de industrialisering en verstedelijking van Puurs.

Ø Van het arrondissement Mechelen (13 gemeenten) is Puurs, op 2 gemeenten na, het meest geïndustrialiseerd.

Groen

Ø 64% van de Sint-Amandsenaars vindt het groene karakter van hun gemeente een troef; in Puurs is dat slechts 42% (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 25).

Ø De meest gedeelde wens (32%) van onze burgers voor de nieuwe fusiegemeente bestaat erin een gemeente met veel groen te hebben (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 97).

b.Het groene karakter en de open ruimte van onze gemeente koesteren

In de ruimtelijke ordening van Vlaanderen is Puurs-Sint-Amands ge legen in de zogenaamde ‘Vlaamse ruit’. Dat is een gebied, grosso modo gelegen tussen Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel, dat in de visie van Vlaanderen moet doorgaan als het economische hart van Vlaanderen en moet worden omgebouwd tot een grootstedelijk gebied waar industrialisering, transport en administratie moeten worden geconcentreerd. In dat kader werd Puurs ook geselecteerd als ‘economisch knooppunt’. In Puurs zou dus zoveel mogelijk economische activiteit moeten worden samengebracht, met alle bijhorende infrastructuur, zoals een uitgebreid en druk wegennetwerk. Deze taakstelling op Vlaams niveau heeft tot op zekere hoogte een dwingend karakter voor de lokale besturen. Een lokaal bestuur kan zich evenwel ofwel gewillig en enthousiast aan deze opgelegde taakstellingen onderwerpen, ofwel, indien het het met deze opgelegde rol niet eens is, zich daar met alle wettelijk beschikbare middelen tegen verzetten.

Het CD&V-gemeentebestuur heeft de jongste 20 jaar de keuze gemaakt om daar gretig op in te spelen door in Puurs een verstedelijkings- en industrialiseringsbeleid te voeren. Nieuwe bedrijventerreinen werden ontwikkeld en qua bewoning wordt een ruimere bouwprogrammatie naar voor geschoven dan nodig is om tegemoet te komen aan de noden van de natuurlijke aangroei van de Puurse bevolking.

Dit gebeurt niet alleen omdat Vlaanderen dat vraagt, maar ook vanuit partijpolitieke en financiële overwegingen. Door nieuwe inwoners en bedrijven aan te trekken, kunnen er immers meer belastinginkomsten worden gegenereerd, waarmee grote prestigeprojecten kunnen worden gerealiseerd, die op hun beurt door CD&V bij de bevolking electoraal worden uitgespeeld om haar herverkiezing te verzekeren.

Dit beleid heeft uiteraard ook zijn sporen nagelaten. Een flink deel van Puurs is inmiddels ingenomen door wonen, economie en wegeninfrastructuur, waarmee de leefbaarheid in Puurs stilaan onder druk komt te staan. De ‘feiten en cijfers’ in andere hoofdstukken inzake onder meer geluidsoverlast, verkeersoverlast en andere overlastfenomenen kunnen daarvan getuigen. Ook onze land- en tuinbouwers komen daardoor in een aantal gevallen onder druk te staan, in die mate soms dat hun broodwinning erdoor bedreigd wordt.

Bovendien springt CD&V ook zeer kwistig om met de schaarser wordende open ruimte. Zo wordt nog altijd open ruimte door de gemeente aangesneden en verkaveld voor woonactiviteiten, terwijl nochtans alle inventarissen aantonen dat er in de woongebieden en binnengebieden nog meer dan voldoende ruimte voorhanden is om aan de woonbehoeften van de komende tientallen jaren te voldoen. Bovendien tonen de cijfers aan dat dit beleid om open ruimte via verkaveling om te zetten in woongebieden geen effect heeft op het drukken van de prijzen voor bouwgronden en woongelegenheden, aangezien deze prijzen in Puurs een stuk hoger liggen en ook forser zijn gestegen dan de Vlaamse gemiddelden.

Meer recent zijn het Landschapspark aan het Fort van Liezele en het nog in ontwikkeling zijnde sportpark aan de Lichter voorbeelden van hoe natuurlijke open ruimte op grootschalige wijze in cultuur wordt gebracht, al gebeurt dat hier op een minder drastische wijze dan in woon- of industriegebieden.

Sint-Amands is tot op heden gelukkig grotendeels gespaard gebleven van een dergelijke ontwikkelingswoede, maar de vraag is echter of dat ook zo zal blijven indien CD&V haar macht in Puurs-Sint-Amands kan blijven handhaven.

Omwille van de leefbaarheid van onze gemeente opteert het Vlaams Belang in alle geval voor een flinke koerswending op dat vlak. Puurs heeft in onze ogen al meer dan zijn bijdrage geleverd tot de economische ontwikkeling van Vlaanderen. Bovendien hebben wij zowat de laagste werkloosheidscijfers van de wijde regio en is er in Puurs meer tewerkstelling voorhanden dan de totale werkende bevolking. Wij zien daarom niet in waarom of voor wie er nog bijkomende bedrijvigheid in Puurs zou moeten worden gecreëerd. Sint-Amands heeft bovendien andere (toeristische) troeven die moeten worden uitgespeeld, waarvoor een verdere aansnijding van open ruimte en groengebieden niet gewenst is. Het Vlaams Belang wil dus een moratorium (stop) instellen op een verdere verstedelijking en industrialisering van Puurs-Sint-Amands en een maximaal behoud van de nog resterende open ruimte en groengebieden. Vanuit die optiek schuift het Vlaams Belang een aantal krachtlijnen inzake ruimtelijke ordening naar voor die richtinggevend moeten zijn voor het beleid van de komende jaren op dat vlak.

Ø De bestaande economische bedrijvigheid moet zeker behouden blijven, maar zeker in Puurs is er geen plaats meer voor nieuwe industrieterreinen. Een bijkomend lokaal bedrijventerrein (voor kmo’s) in Puurs dient wel verwezenlijkt te worden, maar dan in een gebied dat is voorbehouden voor regionale bedrijventerreinen of indien dit wordt gecompenseerd door schrapping van industriezones elders.

Ø Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijke structuurplan leggen de gemeenten een zekere taakstelling op inzake woningprogrammatie. In dit kader kan Puurs-Sint-Amands meer woningen creëren dan nodig is om aan de behoeften van zijn bevolking te voldoen, maar dat is geen verplichting.

o Het Vlaams Belang pleit voor een woningprogrammatie waarmee enkel aan de Puurs-Sint-Amandse woonbehoeften wordt tegemoetgekomen om zo de verstedelijkingsdruk een halt toe te roepen.

o Er wordt geen open ruimte meer aangesneden voor woningbouw, zolang er voldoende aanbod aanwezig is in de binnengebieden en de woongebieden om aan de woonbehoeften te voldoen. Uit de inventarissen blijkt dat er nog heel wat bouwkavels en bouwgronden in woongebieden beschikbaar zijn. Dit juridische aanbod in woongebieden volstaat dan ook ruimschoots om de komende tientallen jaren aan de woonbehoeften van de Puurs-Sint-Amandse bevolking te voldoen. Er wordt door de gemeente bijgevolg een actief woonbeleid gevoerd, niet door open ruimte verder te verkavelen, maar wel door het beschikbare juridische aanbod aan woonkavels in woongebieden al dan niet versneld op de markt te brengen in functie van de lokale noden.

o We onderzoeken in hoeverre woonuitbreidingsgebieden die gelegen zijn in open ruimtes kunnen worden omgezet in groengebieden, zodat deze gebieden in de toekomst niet meer voor wonen kunnen worden aangesneden. De eigenaars van deze gronden worden voor 100% vergoed volgens de voorschriften zoals voorzien door de Vlaamse regering. Een herziening van het ruimtelijk structuurplan in die zin dringt zich dan ook op. Woonuitbreidingsgebieden die reeds omgeven zijn door andere infrastructuren kunnen anderzijds voor ons wel nog worden ontwikkeld.

Ø Wat het wonen zelf betreft richten we ons erop betaalbare woningen te voorzien voor de eigen inwoners, inzonderheid voor de jonge gezinnen. Iedereen die de ouderlijke woning verlaat om een autonoom gezin te vormen zou de kans moeten krijgen om in de eigen leefgemeenschap te blijven wonen. Het beleid van CD&V om in dat verband groene zones te verkavelen, heeft duidelijk niet het gewenste effect opgeleverd, maar integendeel heel wat open ruimte verkwanseld.

o Wat wonen betreft, opteren we in essentie voor inbreiding van de bewoning in de bestaande woongebieden. We activeren daartoe de slapende bouwgronden in de binnengebieden;

o Voor zover er nog gemeentelijke kavels ter beschikking worden gesteld (in recent reeds verkavelde gebieden), passen we het toewijzingsreglement aan door meer voorrang te geven aan jonge gezinnen uit Puurs-Sint-Amands;

o We zorgen voor voldoende sociale hurwoningen;

o We herstellen de vrijheid van de huiseigenaar om zijn onroerende goederen te verhuren aan wie hij wil en stoppen de vervolging wegens zogenaamde discriminatie op de huurmarkt.

Ø Inzake recreatie pleit het Vlaams Belang voor een (behoud van de) decentralisatie zodat elke leefgemeenschap (deelgemeente) over een basisrecreatie-infrastructuur beschikt.

Ø Wat groenvoorzieningen betreft stellen we diverse maatregelen voor.

o Principieel gaan we voor het behoud van de nog bestaande open ruimten en groengebieden;

o Groendomeinen worden versterkt en uitgebreid. We onderzoeken ook waar we nieuwe groendomeinen kunnen creëren. We stellen deze groendomeinen waar mogelijk open voor het publiek, maar houden deze voor het overige zo ongerept mogelijk. De recente ontwikkeling en openstelling van het groendomein rond het Fort van Liezele is een voorbeeld dat géén navolging verdient;

o In de woonkernen onderzoeken we of en op welke plaatsen we groene rustpunten en/of parkjes kunnen aanleggen;

o In elke deelgemeente voorzien we een geboortebos. Dit versterkt niet alleen de lokale binding van onze inwoners met hun dorp en hun leefgemeenschap, maar zorgt ook voor extra groen.

Inzake ruimtelijke ordening werden de jongste 10 jaar een aantal onverantwoorde beslissingen genomen wat de inplanting van windturbines betreft. Een aantal van deze turbines werd immers te dicht bij woonbuurten geplaatst, zodat deze voor overlast voor een aantal omwonenden zorgen.

Ø We herbekijken het beleid dat tot op heden werd gevoerd in functie van de leefbaarheid voor de omwonenden en in bijkomende orde in functie van de landschapsvervuiling die dit met zich meebrengt. Het is uitgesloten dat er nog nieuwe turbines worden bijgeplaatst die voor overlast voor omwonenden kunnen zorgen. In de praktijk zal dat wellicht betekenen dat er in Puurs-Sint-Amands geen plaats (meer) is voor windturbines.

Ook de overstromingsproblematiek was de jongste jaren meermaals aan de orde. Deze is het gevolg van onder meer het verder dichtbouwen van hoe langer hoe meer ruimte (bodemverdichting) en van het feit dat door de klimaatverandering we vaker meer hemelwater op korte tijd moeten kunnen verwerken.

Ø We ontmoedigen sterk het nog verder bouwen in overstromingsgevoelige gebieden;

Ø We roepen een halt toe aan de verdere bodemverdichting;

Ø We werken actief mee aan intergemeentelijke, provinciale en Vlaamse acties waarmee deze problematiek kan worden aangepakt (bvb. stroomgebiedsbeheersplan 2016-2021).

6. Mobiliteit: een verkeersveilige en vlot bereikbare gemeente

a. Enkele feiten en cijfers

Verkeersveiligheid

Ø Slechts 53% van de Puursenaars en 54% van de Sint-Amandsenaars is tevreden over de verkeersveiligheid in de gemeente (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 65).

Ø 32% van de Puursenaars en 28% van de Sint-Amandsenaars is van oordeel dat de verkeersveiligheid er de jongste 5 jaar op achteruit is gegaan (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 74)

Ø Slechts 37% van de Puursenaars en 39% van de Sint-Amandsenaars vindt dat het voor kinderen veilig is om zich in de gemeente te verplaatsen (bron: gemeentemonitor 2018, p. 49).

Ø De vierde meest gedeelde wens van de inwoners van Puurs-Sint-Amands is het verlangen naar meer verkeersveiligheid in de gemeente. (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 97)

Gemotoriseerd verkeer - infrastructuur

Ø 41% van de Sint-Amandsenaars vindt dat de wegen slecht onderhouden zijn; in Puurs is dat 12% (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 55).

Ø 30% van de Puursenaars heeft regelmatig last van files; in Sint-Amands is dat slechts 5% (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 64).

Ø 17% van de Sint-Amandsenaars en 23% van de Puursenaars heeft regelmatig last van verkeerslawaai (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 64).

Ø 36% van de Sint-Amandsenaars en 46% van de Puursenaars ondervindt regelmatig hinder van zwaar verkeer (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 64).

Ø 21% van de Sint-Amandsenaars en 27% van de Puursenaars ergert zich regelmatig aan foutparkeerders (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 64).

Ø Slechts 58% van de Puursenaars en maar 24% van de Sint-Amandsenaars vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt (bron: gemeentemonitor 2018, p. 47).

Fiets- en voetpaden

Ø Slechts 55% van de Puursenaars en 43% van de Sint-Amandsenaars vinden dat de fietspaden in goede staat zijn. Voor de voetpaden bedraagt dat resp. 59% en 43% (bron: gemeentemonitor 2018, p. 52-53).

Ø 75% van de Lippelonaars, 59% van de Sint-Amandsenaars en 45% van de Liezelenaars is ontevreden over het aantal fietspaden; Ook in de andere deelgemeenten ligt de ontevredenheid daarover hoog. (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 73)

Ø In alle deelgemeenten is ongeveer de helft van de inwoners ontevreden over het aantal publieke fietsenstallingen (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 73)

b. De verkeersveiligheid verbeteren zonder de automobilist te straffen

Het is duidelijk dat er zich, vooral in Puurs, een probleem stelt met de verkeersveiligheid. Over de veiligheid op het Dorpshart wordt steen en been geklaagd, maar ook elders doen zich veiligheidsproblemen voor. Dit hangt uiteraard rechtstreeks samen met het economisch en bevolkingsbeleid van CD&V in Puurs en met een onaangepast ruimtelijk ordeningsbeleid. CD&V voert een migratiepolitiek door meer woongelegenheid te voorzien dan noodzakelijk is om de natuurlijke aangroei van zijn bevolking op te vangen. Meer inwoners= meer verkeer. Verder voert CD&V ook een industrialiseringsbeleid, met vooral nadruk op overslag/transport in plaats van op productie. Dat genereert per definitie een overvloed aan zwaar verkeer. Transportbedrijven in dorpskernen werden geregulariseerd in plaats van herlokalisatie open te houden. De ontsluiting van bedrijfszones naar het hogere verkeersnetwerk is niet altijd optimaal. Het sluipverkeer wordt niet optimaal aangepakt. Niet alle verbindingen zijn rationeel georganiseerd. Beste voorbeeld: alle verkeer van en naar Bornem moet door het centrum van Puurs; er is niet echt een ring rond Puurs. Parkings werden grotendeels in het centrum geconcentreerd, net als grote publiekstrekkers (SEH/CC). Het mobiliteitsplan op Klein-Brabants niveau brengt helaas geen antwoord op deze problemen. Dit plan wil het verkeer in goede banen leiden, wat een stap in de goede richting is. Het stelt evenwel nergens de vraag of er een grens is aan de verkeersdruk en of daar dan geen rem op moet worden gezet.

Aan deze problematiek moet gewerkt worden, zonder dat de plaatselijke automobilist daar het slachtoffer van wordt. Ons uitgangspunt voor een goed mobiliteitsbeleid in Puurs-Sint-Amands is dus dat dit niet alleen in het teken moet staan van de verkeersleefbaarheid voor de bevolking, maar ook van het verzekeren van een vlotte verkeersdoorstroming en vlotte verbindingen door structurele maatregelen te nemen waardoor de verkeersstromen kunnen worden beheerst. Er is met andere woorden nood om een beter evenwicht te vinden tussen enerzijds de leefbaarheid en anderzijds de mobiliteitsnoden van de bevolking en de bedrijven. Een goede mobiliteit vergt immers een goed samenspel tussen het gemotoriseerd verkeer, het fiets- en voetgangersverkeer en het openbaar vervoer, die we moeten trachten met elkaar te verzoenen. Om de veiligheid te verbeteren stellen we onder meer volgende maatregelen voor.

Ø Inzake verkeersdruk: een studiebureel een onderzoek laten verrichten naar de verkeersdruk in functie van de leefbaarheid en de nodige voorstellen laten doen om die te verbeteren. Het principe is dat doorgaand en zwaar verkeer waar mogelijk niet door de woonkernen mogen worden geleid.

Ø Inzake gevaarlijk rijgedrag, foutparkeren enz.: meer preventieve en repressieve snelheids- en andere controles verrichten, maar geen zerotolerantie voor snelheidscontroles (bv. geen beboeting in zone 30 als men 31 km/ u heeft gereden), wel strenge aanpak van de zware overtreders en wegpiraten. We treden wel repressiever op door snelheidsovertreders in gevoelige gebieden, waar zich zwakke weggebruikers bevinden, strikter aan te pakken. In functie van de gevaarsituatie investeren we verder in trajectcontrole, flitspalen of snelheidsmeters.

Ø Inzake zwaar vervoer is het principe dat dit niet thuishoort in onze lokale leefgemeenschappen.

o We ijveren ervoor dat de Vlaamse regering op de N16 en de N17 ook de kilometerheffing invoert.

o Tegelijk nemen we bijkomende maatregelen om het sluipverkeer van zwaar vervoer aan te pakken. We onderzoeken of we dit verkeer met ANPR-camera’s kunnen traceren en uit onze dorpskernen weren.

o Indien mogelijk herlocaliseren we in onze dorpskernen gevestigde transportbedrijven naar locaties in de buurt van de grote transportassen.

Ø In geval van wegenwerken zorgen we voor een goede coördinatie, een goede signalisatie, een tijdige en duidelijke communicatie en vlotte en duidelijk aangeduide wegomleggingen.

Ø Wij laten een studie opstellen om na te gaan waar fietsstraten mogelijk zijn. Fietsstraten zijn straten waar gemotoriseerd verkeer kan doorrijden, maar aan niet meer dan 30 km/u. Bovendien is het in deze straten de automobilisten niet toegestaan fietsers voorbij te steken. Dit is een mogelijkheid om het Dorpshart in Puurs verkeersveiliger te maken.

Ø We onderzoeken waar fietssuggestiestroken kunnen worden omgezet in fietsstraten of fietspaden of op welke wijze de veiligheid daar voor de fietser kan worden verbeterd.

Ø De actie ‘veilig schoolbegin’ wordt voortgezet, maar moet het hele schooljaar door de nodige aandacht krijgen. Voor de schoolgaande jeugd worden fietsrouteplannen opgesteld. Deze duiden de veiligste fietsroutes aan waarmee zij hun school kunnen bereiken.

Wat het fietsbeleid betreft valt er bij de burgers eveneens een grote ontevredenheid vast te stellen. Dat is, voor wat Puurs betreft, onder meer het gevolg van het vrij chaotische beleid ter zake van het CD&V-bestuur. In 2006 werd door een studiebureau een fietsactieplan opgesteld, waarin de staat van de fietspaden werd vastgesteld en elk fietspad een quotering kreeg van zeer goed tot zeer slecht. Daar werd ook een actieplan aan gekoppeld om eerst de slechtste en onveiligste fietspaden aan te pakken. Op vraag van het CD&V-bestuur werd deze prioritering kort daarop echter uit het fietsactieplan verwijderd. Sindsdien worden fietspaden in Puurs op vrij willekeurige wijze verbeterd of aangelegd, wat met zich meebrengt dat een aantal fietspaden onveilig blijven en/of slecht onderhouden zijn. In Sint-Amands is het, gelet op de resultaten van de bevragingen, zo mogelijk nog slechter dan in Puurs gesteld.

Ø Wij stellen daarom voor dat opnieuw een studiebureau wordt aangesteld dat volgende taken krijgt:

o Inventarisering van de bestaande actuele fietsinfrastructuur in Puurs-Sint-Amands en quotering ervan in functie van veiligheid en de onderhoudsstaat van de fietspaden;

o In kaart brengen van de ontbrekende schakels;

o Opstelling van een prioritering; dat wil zeggen aanduiden welke fietspaden de hoogste prioriteit krijgen om te worden heraangelegd in functie van de veiligheid en het fietscomfort.

Ø Vervolgens moet het bestuur zich ertoe engageren de onveiligste en slechtste fietspaden eerst aan te pakken en de belangrijkste ontbrekende schakels te realiseren in functie van de beschikbare financiële middelen, die voor dit beleidsdomein hoe dan ook moeten worden opgetrokken. Het fietsvademecum, dat de richtlijnen bevat voor de aanleg van veilige fietspaden, is steeds richtinggevend voor de aanleg van fietspaden. voor zover dit technisch en financieel haalbaar is. Fietssuggestiestroken zijn beter dan niets, maarverdienen in principe geen aanbeveling. Waar mogelijk kunnen trage wegen worden ingeschakeld om het fietsverkeer veiliger te maken.

Ø Voor wat de schoolgaande jeugd betreft nemen we ook extra maatregelen:

o We voeren opnieuw schoolroutekaarten in, die voor de schoolgaande jeugd de veiligste weg aanduiden om met de fiets naar school te gaan;

o We organiseren fietspoolen, waarbij scholieren vanaf bepaalde verzamelpunten in groep naar school fietsen onder begeleiding van volwassen vrijwilligers. De gemeente neemt hiervoor een regisseursrol op zich, zorgt voor de nodige begeleiding en opleiding en verzekert de betrokken begeleiders wat hun aansprakelijkheid betreft.

o In de scholen wordt op jaarbasis een verkeerskwis ingericht.

Ø Inzake fietsenstallingen wordt systematisch onderzocht waar er een aantal best kunnen worden bijgeplaatst en hoe dit het meest optimaal gebeurt. In kernen, op drukbezochte plaatsen en aan openbare gebouwen zouden deze minstens in voldoende mate aanwezig moeten zijn.

Ø We herbekijken het doven of alternerend doen branden van de openbare verlichting tijdens de nachtelijke uren ten einde de veiligheid te verbeteren.

Ook inzake voetpaden wordt er vanuit het gemeentebestuur geen systematisch beleid gevoerd. Voetpaden worden vaak pas aangepakt wanneer de straten worden vernieuwd of wanneer dorpskernen worden aangepakt. Dat is op zich een goede zaak, maar heeft als nadeel dat straten die niet in een kern liggen of die niet worden vernieuwd er verweesd bij blijven liggen wat voetpaden betreft.

Ø Ook hier is het nodig een inventaris op te stellen van de staat van de voetpaden. Onveilige voetpaden of voetpaden die er verwaarloosd bijliggen moeten bij prioriteit een opknapbeurt krijgen.

Ø Ten behoeve van de voetganger herwaarderen we ook verder de trage wegen, in overleg met de buurtbewoners.

Over het openbaar vervoer bestaat zowel in Puurs als Sint-Amands een grote ontevredenheid.

Wat treinverkeer betreft, heeft het station van Puurs een draaischijffunctie die de jongste jaren beter kon worden uitgebouwd dankzij een verbetering van de verbindingen tussen Puurs en Antwerpen. Momenteel staat ook een heropening van de verbinding met Dendermonde terug op de agenda van de federale regering. Hoewel het gemeentelijke bestuursniveau daar weinig vat op heeft, ondersteunen we uiteraard dit project. Wat het station van Puurs zelf betreft zijn er capaciteitsproblemen inzake het parkeren van zowel wagens als fietsen.

Ø In samenspraak met de NMBS onderzoeken we in hoeverre de parkeerproblematiek aan het station van Puurs kan worden opgelost.

Wanneer er grote ontevredenheid bestaat over het openbaar vervoer in Puurs-Sint-Amands, dan heeft dat vooral betrekking op de busverbindingen. De Vlaamse regering heeft in de nieuwe beheersovereenkomst 2017-2020 met De Lijn de organisatie van het openbaar vervoer via die organisatie grondig geheroriënteerd door te focussen op een vraaggestuurd vervoersnet. Om hiertoe te komen werd Vlaanderen opgedeeld in 13 vervoersregio’s. Puurs-Sint-Amands behoort tot de vervoersregio Mechelen. In dat concept krijgen ook de gemeenten een belangrijke rol toebedeeld via de vervoersregioraad. In deze raad hebben de gemeenten een adviserende rol inzake het kernnet van De Lijn, maar een beslissende rol inzake het aanvullende net op dat kernnet.

Ø Binnen of desnoods buiten het kader van de beheersovereenkomst met De Lijn zorgen wij vanuit de gemeente voor een goede verbinding tussen zo mogelijk alle centrale plaatsen van onze gemeente (alle kernen van de deelgemeenten, rusthuizen, ziekenhuizen, sociale woonwijken, scholen, industriezones, ontmoetingscentra…), en zo mogelijk in samenspraak en in samenwerking met Bornem, zodat dit op Klein-Brabants niveau kan worden georganiseerd. Het station van Puurs (en desgevallend dat van Bornem) moet daarbij een draaischijfrol vervullen.

7. Onze bedrijven koesteren en Sint-Amands toeristisch ontsluiten

a. Enkele feiten en cijfers

Economie en welvaart

Ø De jobratio (= aantal jobs in verhouding tot de bevolking op beroepsactieve leeftijd) bedraagt in Puurs 115,5%; in Sint-Amands is dat echter maar 35,3% (bron: gemeentemonitor 2018, p. 9141).

Ø Toeristische overnachtingen in 2015: 9217 in Puurs en 2693 in Sint-Amands (bron: Gemeentelijke feitenfiches detailhandel, 2017,

Ø 50% van de Puursenaars vindt Puurs welvarend; in Sint-Amands vindt slechts 5% dat van Sint-Amands. (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 25).

Ø 64% van de Sint-Amandsenaars, 61% van de Oppuursenaars en 56% van de Lippelonaars vindt het lokale jobaanbod tekortschieten (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 72)

Ø De werkloosheidsgraad bedraagt in Puurs 5%; in Sint-Amands 5,5% (bron: gemeentemonitor 2018, p. 142).

Ø 33% van de Sint-Amandsenaars vindt Sint-Amands authentiek; slechts 7% van de Puursenaars vindt dat van Puurs (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 25).

Winkelaanbod, handel, horeca

Ø Slechts 66% van de Puursenaars en nauwelijks 36% van de Sint-Amandsenaars is van oordeel dat er voldoende winkels in de buurt zijn (bron: gemeentemonitor 2018, p. 85).

Ø In Oppuurs vindt 75% van de inwoners dat er te weinig voedingswinkels zijn; in Lippelo vindt 69% dat en in Breendonk 56% (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 70).

Ø In Oppuurs vindt 86% van de inwoners dat er te weinig kleinhandel is; in Lippelo is dat 81% en in Sint-Amands 78% (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 70)

Ø In alle deelgemeenten van Puurs-Sint-Amands vindt een vaak ruime meerderheid dat er te weinig terrasjes zijn (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 71)

Ø 70% van de Sint-Amandsenaars is van oordeel dat de jongste 5 jaar het winkelaanbod erop achteruit is gegaan en 37% vindt dat ook voor het horeca-aanbod (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 75)

Ø De tweede meest gedeelde wens (31%) van onze burgers voor de nieuwe fusiegemeente bestaat erin dat men in een aangename winkelgemeente zou wonen. In Oppuurs (45%) en Liezele (37%) is dat zelfs de voornaamste bekommernis. (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 97 en 99)

b. Een gedifferentieerde economische aanpak voor elke deelgemeente

Uit de analyse van de verschillende economische factoren en de wensen vanuit de bevolking op economisch vlak blijkt heel duidelijk dat de economische situatie en wensen vanuit de deelgemeenten heel erg verschillend zijn. Puurs heeft een sterke economie met een aantal grote bedrijven, waar meer werkgelegenheid is dan er arbeidskrachten voorhanden zijn. Sint-Amands daarentegen heeft een eerder zwak economisch profiel en bovendien ook een heel ander economisch potentieel dan Puurs. Vanuit de bevolking zijn de economische noden en wensen eveneens voor een stuk heel erg verschillend. Wij kiezen dan ook voor een gedeeltelijk gedifferentieerd economisch beleid voor wat de nieuwe fusiegemeente betreft.

Ø In (het huidige) Puurs (en zijn deelgemeenten) wenst het Vlaams Belang een stop op verdere economische ontwikkelingen voor wat grote bedrijven en industrieën betreft. Voor (bijkomende) belastende bedrijven is in alle geval geen plaats (meer) in Puurs-Sint-Amands. De bestaande bedrijven moeten zeker worden gekoesterd, maar in Puurs zijn bijkomende regionale bedrijventerreinen of bijkomende grote bedrijven niet gewenst.

Ø Puurs heeft daarentegen wél dringend nood aan een KMO-zone, waar zonevreemde bedrijven en nieuwe Puurs-Sint-Amandse KMO’s zich kunnen vestigen. De door het bestuur gekozen locatie aan Winning is daarvoor niet geschikt omwille van de nabijgelegen bewoning en de te kleine omvang van het terrein. Dit dossier zit overigens door het wanbeleid van het CD&V-bestuur op dat vlak al meer dan 10 jaar in het slop en heeft de belastingbetaler al veel geld gekost.

Ø Sint-Amands heeft heel wat potentiële troeven op toeristisch vlak, maar deze worden nauwelijks of niet geëxploiteerd. Deze moeten geëxploreerd en ontwikkeld worden. Een heraanleg van de kaaien en het doortrekken van de waterbus vanuit Antwerpen tot Sint-Amands behoort tot één van de mogelijk te onderzoeken pistes. Het valoriseren van het aanwezige erfgoed, de authenticiteit van Sint-Amands, de troeven van de Schelde en de groene omgeving moeten daarbij zeker worden uitgespeeld. Ook het lokale ondernemerschap moet daar zeker bij betrokken worden.

Naar de bedrijven toe is het belangrijk dat er ook op gemeentelijk vlak een gunstig ondernemingsklimaat wordt geschapen.

Ø Een volwaardig gemeentelijk ondernemingsloket is essentieel.

Ø We zorgen ervoor dat er geen administratieve overlast is. Wie wil ondernemen, moet daarvoor geen obstakels in de weg worden gelegd. We hanteren daarvoor onder meer het ‘only once-principe’: gegevens die reeds bij de overheid gekend zijn, mogen geen tweede keer meer worden opgevraagd.

Ø Belastingen zijn nog altijd een heikel punt, zowel in het huidige Puurs als in het huidige Sint-Amands, waar nog altijd zogenaamde pestbelastingen bestaan. We streven naar een rationalisering van de belasting van de bedrijven en onderzoeken hoe we in dat verband van deze pestbelastingen verlost kunnen geraken. Belastingen waarvan de opbrengst niet opweegt tegen de administratiekosten, zoals bvb. de belasting op terrassen in Sint-Amands, worden zeker afgeschaft.

Ø Op gemeentelijk vlak benadelen we onze lokale handelaars niet door zogenaamde ‘fair trade’ te bedrijven. In Puurs-Sint-Amands treden we uit deze organisatie, die overigens niets met ‘eerlijke handel’ te maken heeft. Ook onze lokale handelaars zijn eerlijke handelaars!

Vanuit de bevolking bestaat er in heel wat deelgemeenten een grote ontevredenheid over het aanbod dat er bestaat aan handelszaken. Vraag en aanbod inzake winkels en horeca zijn duidelijk helemaal niet op elkaar afgestemd. Daar moet dus aan geremedieerd worden.

Ø We geven de opdracht aan een studiebureau om een deelgemeente-marketingplan op te stellen. Daarin wordt voor elke deelgemeente, onder meer op basis van de gemeentelijke feitenfiches detailhandel, het huidige winkelaanbod in kaart gebracht, onderzocht wat in dat verband de grootste noden en wensen zijn en welke maatregelen het meest geëigend zijn om daaraan vanuit de gemeente tegemoet te komen.

Ø Voor de deelgemeenten waar het winkel- en horeca-aanbod tekort schiet, bakenen we kernwinkelgebieden af waar deze er nog niet zijn en voeren we een beleid om daar een aantal basiswinkelvoorzieningen (dagelijkse goederen) aan te trekken.

o In dat verband kan het instellen van een gemeentelijke vestigingspremie voor de gewenste ondernemingen overwogen worden.

o Ook een fiscale vrijzone in deze kernwinkelgebieden gedurende enkele jaren voor startende gewenste bedrijven kan overwogen worden.

Ø Zolang het winkelaanbod voor basisvoorzieningen in de deelgemeenten niet voldoende is, zorgen we ervoor dat er een buurtkar komt die de meest levensnoodzakelijke producten aanbiedt. Vooral voor minder mobiele mensen is dit van belang.

Ø De horeca trachten we te stimuleren.

o Door verfraaiing van de kernen trachten we deze aantrekkelijker en levendiger te maken.

o In dat verband schaffen we onder meer in Sint-Amands de belasting op terrassen af. Uiteraard blijft het verlenen van een vergunning hiervoor door de gemeente gehandhaafd om hinderlijke situaties op het openbaar domein te voorkomen. In het terrasreglement streven we naar duidelijkheid en eenvormigheid.

o We vermijden valse concurrentie door tijdelijke pop ups op horecagebied minstens aan dezelfde regels en taksen te onderwerpen als de andere horecazaken.

8. Welzijn en sociale voorzieningen

a. Enkele feiten en cijfers

Ø Er bestaan nog altijd wachtlijsten voor een aantal sociale voorzieningen zoals de serviceflats voor bejaarden, het WZC…

Ø In Puurs waren in 2017 niet minder dan 41,9% van de (equivalent) leefloontrekkers niet-Belgen, allen van buiten de Europese Unie (bron: financieel directeur van de gemeente Puurs).

Ø Van de personen die in het kader van de sociale economie op kosten van het OCMW werden tewerkgesteld, had zelfs 61,5% een niet-Europese nationaliteit (bron: financieel directeur van de gemeente Puurs).

b. Een uitgebreide sociale dienstverlening – voor onze eigen mensen

CD&V had in het Lokaal Sociaal Beleid weinig aandacht voor de gezinnen. Het beste bewijs daarvoor is dat het thema ‘gezinnen’ niet eens weerhouden werd als één van de centrale aandachtspunten in het Lokaal Sociaal Beleidsplan. Het Vlaams Belang wil dat Puurs-Sint-Amands een gezinsvriendelijke gemeente wordt en dat het gemeentelijke beleid dus aan het gezinsaspect de nodige aandacht besteedt.

Ø In het Lokaal Sociaal Beleid(splan) wordt het thema ‘gezinnen’ één van de centrale thema’s waarrond het sociaal beleid moet worden opgebouwd. Het thema wordt concreet uitgewerkt en loopt als een rode draad doorheen het sociale beleid.

Ø School en vrijetijdsaanbod/naschoolse activiteiten worden beter afgestemd op elkaar. Het bestuur neemt daarin een regisserende rol op zich en vult zelf aan waar nodig. Gezinskortingen worden veralgemeend ingevoerd, niet enkel voor leden van de Gezinsbond.

Ø Gezinnen met pasgeborenen krijgen een aantal gratis huisvuilzakken (voor de luiers die meer huisvuil genereren). Gezinnen met kinderen betalen minder voor de huisvuilzakken in functie van het aantal kinderen.

De kinderopvang in Puurs-Sint-Amands moet op alle vlakken optimaal georganiseerd zijn.

Ø Een fysiek en digitaal infoloket maakt de ouders gemakkelijk wegwijs in de beschikbare kinderopvang.

Ø Er zijn voldoende kinderopvangplaatsen. Bij de toegang tot kinderopvang gaat een absolute voorrang naar arbeidsactieve ouders uit de buurt. Deze opvang dient flexibel te zijn.

Ø Zowel inzake voorschoolse opvang, opvang na schooltijd als inzake buitenschoolse opvang in vakantieperiodes moet aan de vraag voldaan kunnen worden, zodat ouders op dat vlak niet in de problemen komen.

Ø Er moet ook worden onderzocht in hoeverre dit (verder) kan worden gedecentraliseerd naar de deelgemeenten toe en in hoeverre er in elke leefgemeenschap kinderopvang en naschoolse opvang kan worden voorzien.

Wat de jeugdwerking betreft, is het voor het Vlaams Belang belangrijk dat de jongeren in elke deelgemeente over mogelijkheden beschikken om zich te ontspannen.

Ø Een polyvalente jeugddienst staat ter beschikking van de jeugd, ook buiten de kantoor- en schooluren.

Ø In elke deelgemeente is er minstens een speelterrein met een beperkte uitrusting.

Ø Waar mogelijk voorzien we ook in elke deelgemeente in een speelbos.

Ø We ondersteunen het georganiseerde jeugdwerk.

Ø Tijdens de vakanties zorgen we voor een gevarieerd aanbod voor de jongeren.

Inzake sociale voorzieningen voor senioren bestaan er nog altijd wachtlijsten.

Ø Het Vlaams Belang wil (verder) inzetten op een zolang mogelijk verblijf van senioren in hun thuissituatie door een goed uitgebouwde thuiszorg.

Ø Wachtlijsten moeten in de mate van het mogelijke worden weggewerkt.

Voor personen met een handicap bestaan reeds tal van voorzieningen. Op gemeentelijk vlak dienen deze personen echter beter te worden gehoord dan nu het geval is.

Ø We richten een gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap op.

Ø Het (voetgangers)wegennet en de openbare gebouwen dienen zo toegankelijk mogelijk te zijn voor gehandicapten.

Ø Er worden voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen voorzien bij openbare gebouwen.

Ook het Vlaams Belang staat achter een gedegen sociaal woonbeleid. Sociale huisvesting is voor het Vlaams Belang niet zozeer, of althans niet alleen, een vangnet, maar moet ook een instrument zijn voor volkshuisvesting waar Vlamingen met een bescheiden inkomen een huis kunnen huren aan een redelijke prijs. Onze gemeente dient minstens te voldoen aan de normen die door de Vlaamse overheid in dat verband worden opgelegd.

Ø Sociale woonprojecten moeten kleinschalig zijn en op een oordeelkundige wijze in diverse wijken worden ingeplant, zodat er een verantwoorde sociale mix ontstaat tussen sociale woningen en gewone woningen. Grootschalige sociale wooncomplexen zijn voor ons niet wenselijk omdat zij tot sociale segregatie en in het slechtste geval tot getto’s kunnen leiden.

Ø Wie recht heeft op een sociale woning, maar op een wachtlijst terechtkomt, moet een huursubsidie ontvangen

Ø Vreemdelingen (asielzoekers) mogen in geen geval voorrang krijgen in de sociale huisvesting ten nadele van onze eigen mensen. We zien er nauwlettend op toe dat vreemdelingen die toch een sociale woning toegewezen krijgen strikt aan alle wettelijke bepalingen voldoen, zoals de vereiste om een voldoende kennis van het Nederlands te hebben.

Ø Tegen gebeurlijke structurele overlast vanwege sociale huurders, moet kordaat worden opgetreden, desnoods door het huurcontract op te zeggen.

Ten slotte is er nog de dienstverlening die er bestaat ten behoeve van sociaal zwakkeren en personen die tijdelijk uit de boot vallen. Het OCMW biedt op dat vlak een uitgebreid sociaal vangnet aan en dat willen we ook behouden zien. Het kan echter niet zijn dat dit vangnet, dat de gemeenschap elk jaar een pak geld kost, hoofdzakelijk gaat dienen om hier in de levensbehoefte van niet-Europese vreemdelingen te voorzien, zoals dat nu in menig opzicht het geval is. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn mag niet verworden tot een Openbaar Centrum voor Vreemdelingenwelzijn op kosten van onze Puurs-Sint-Amandse gemeenschap.

Ø We bouwen het OCMW verder uit tot een echte welzijnsdienst ten behoeve van de sociaal behoeftigen uit onze gemeenschap.

Ø Mensen die in armoede leven komen daar vaak uit trots niet voor uit, maar zitten wel met problemen. We sporen verdoken armoede actief op. We richten daartoe onder meer een meldpunt op, waar iedereen (buur, vriend, familielid, arts, sociaal werker, postbode…) een vaststelling van armoede kan signaleren.

Ø We behouden en optimaliseren waar mogelijk het uitgebreide sociale vangnet dat het OCMW voorziet voor de hulpbehoevenden uit onze eigen lokale gemeenschap en trachten hen opnieuw zo snel mogelijk zelfredzaam te maken.

Ø Wie een leefloon ontvangt, schakelen we maximaal in voor het volgen van een geïndividualiseerd project voor matschappelijke integratie (GPMI) opdat die zo snel mogelijk terug op eigen benen kan staan. Indien mogelijk laten we hen in dat kader ook zinvolle gemeenschapsdienst vervullen.

Ø We onderzoeken alle mogelijke wettelijke pistes ten einde te voorkomen dat vreemdelingen gebruik en vooral misbruik maken van onze sociale voorzieningen om hier op kosten van de Puurs-Sint-Amandse belastingbetaler een gemakkelijk leven te komen leiden.

o Sociale tewerkstelling en leefloon mogen niet langer misbruikt worden om allochtone doelgroepen te helpen een periode van tewerkstelling te bewijzen, waarmee zij vervolgens kunnen doorstromen naar het reguliere sociale uitkeringscircuit zoals werkloosheidsuitkeringen.

o Voor allochtone sociale huurders trekken we na of zij in hun thuisland geen onroerende goederen bezitten. Vreemdelingen uit landen die daar niet aan meewerken, worden verondersteld niet aan de voorwaarden te voldoen en kunnen dus ook geen sociale woning verkrijgen.

9. Sterke verenigingen met een rijk cultureel aanbod

a. Enkele feiten en cijfers

Ø 27% van de Puursenaars vindt Puurs bruisend; 2% van de Sint-Amandsenaars vindt dat over Sint-Amands (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 25).

Ø 44% van de Lippelonaars, 28% van de Oppuursenaars, 26% van de Sint-Amandsenaars en 22% van de Ruisbroekenaars vinden het aanbod aan culturele voorzieningen tekortschieten (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 72)

Ø Slechts 43% van de Puursenaars en 16% van de Sint-Amandsenaars is tevreden over de uitgaansgelegenheden (bron: gemeentemonitor 2018, p. 88).

Ø 68% van de Sint-Amandsenaarsen 47% van de Puursenaars is niet tevreden over de publieke voorzieningen (bib, feestzaal…) (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 65).

b. Een bestuur dat het culturele leven stimuleert

Cultuur kan een krachtig bindmiddel vormen voor een gemeenschap en draagt in die zin bij tot een sterke sociale samenhang en een harmonieus samenleven. Het plaatselijke bestuur heeft in het cultuurbeleid een belangrijke rol te spelen in de zin dat het een kader kan creëren waarin cultuur optimaal kan gedijen. Zulk een optimaal kader omvat verschillende componenten. Er dient de nodige infrastructuur en uitrusting voorhanden te zijn waar culturele verenigingen en plaatselijke talenten een beroep kunnen op doen om hun culturele ambities en kunnen ten volle te ontplooien. Een subsidiëringssysteem kan hierop aanvullend zijn. Er kan vanuit de overheid zelf aan cultuurprogrammatie worden gedaan om bestaande leemtes op te vullen. En er kan eveneens actief aan cultuurpromotie worden gedaan.

Wat de infrastructuur betreft zijn de deelgemeenten Puurs en Sint-Amands met het vernieuwde CC Binder en het nieuwe GC De Nestel op dat vlak meer dan behoorlijk voorzien. Voor de andere deelgemeenten is de situatie veel minder rooskleurig, al zou het uiteraard niet verantwoord zijn om daar ook nog eens zulke infrastructuur in te planten. Desalniettemin kiest het Vlaams Belang ervoor om de cultuurbeleving niet alleen in deze twee centra te concentreren, maar om deze ook in de andere deelgemeenten kansen te bieden.

Ø We ondersteunen verder de culturele werking van verenigingen en van plaatselijke talent via een gepaste subsidiëring en het ter beschikking stellen van de nodige infrastructuur. Culturele producties en creatie van eigen bodem krijgen daarbij een streepje voor.

Ø We zorgen ervoor dat er een grotere spreiding over de deelgemeenten komt wat de programmatie van culturele activiteiten betreft.

Ø We onderzoeken in dat verband in hoeverre ontwijde kerkgebouwen een nieuwe bestemming kunnen krijgen in het kader van het lokale culturele leven. Kerkgebouwen kunnen in alle geval (meer) worden ingeschakeld voor grotere culturele evenementen in de deelgemeenten.

Ø Voor wat de evenementen betreft die door de gemeente worden georganiseerd, zorgen we voor een beter spreiding over het hele jaar door, zodat niet alles in de zomerperiode wordt geconcentreerd, maar er elk seizoen wel wat te doen is in de gemeente.

Bibliotheekwerking blijft, ondanks de digitalisering die verder plaatsgrijpt, nog steeds een belangrijke plaats innemen in het gemeentelijke culturele aanbod. In Puurs werden de jongste jaren de filialen die zich nog in Ruisbroek en Breendonk bevonden gesloten. Dat vinden wij geen goede evolutie.

Ø Wij handhaven daarom de werking van de hoofdbibliotheken van zowel Puurs als Sint-Amands, al wordt deze werking in het kader van de fusie uiteraard wel gestroomlijnd en geïntegreerd.

Ø We volgen de evoluties in het bibliotheeklandschap actief op, onder andere inzake digitalisering en nieuwe media.

Ø Wij onderzoeken in hoeverre het mogelijk is opnieuw filialen van deze twee hoofdbibliotheken te openen in de andere deelgemeenten ten einde deze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burgers te brengen.

Ø We bekijken hoe de samenwerking met scholen, rusthuizen, buitenschoolse opvang… kan worden aangehaald.

Ø Om zo laagdrempelig mogelijk te zijn, wordt het lidgeld, dat tot de hoogste van Vlaanderen behoort, verlaagd. Aan nieuwe inwoners wordt het eerste jaar een gratis lidmaatschap aangeboden.

Ø De bibliotheek organiseert jaarlijks een ‘dictee der Nederlandse taal van Puurs-Sint-Amands’ voor de scholen op ons grondgebied en geeft de nodige luister aan dit gebeuren.

Het Vlaams Belang wil ook dat er meer aandacht komt voor kunst in de openbare ruimte omdat deze het straatbeeld in belangrijke mate kan veraangenamen en de deelgemeenten van Puurs-Sint-Amands een meer uitgesproken en pittoresk karakter kan geven. Er wordt daarbij vooral op gelet dat hermetische kunst wordt geweerd en enkel kunst die het publiek in ruime mate aanspreekt in de openbare ruimte wordt geplaatst.

Het erfgoedbeleid komt er tot op heden vrij bekaaid af in Puurs-Sint-Amands. In Puurs is door het wanbeleid van de huidige en vorige (politieke) generaties nog maar weinig waardevol onroerend erfgoed voorhanden en heeft dus nog maar weinig troeven op dat vlak uit te spelen; Sint-Amands daarentegen beschikt wel nog over een noemenswaardig onroerend erfgoedpatrimonium. Het geeft Sint-Amands een zekere authenticiteit, die een belangrijke troef kan zijn in een (verdere) toeristische ontsluiting. Ook het archeologische erfgoed kreeg zo goed als geen zichtbaarheid in onze gemeente, ook al is dat tot op zekere hoogte wel voorhanden. Het Vlaams Belang wil dat er op een volwaardige wijze aandacht wordt besteed aan erfgoedzorg en dat het bestuur ernstige inspanningen doet om de grote achterstand die werd opgelopen in te halen. De toetreding tot Igemo als intergemeentelijke erfgoeddienst voor een aantal gemeenten kan op dat vlak een aantal kansen bieden.

Ø We dragen zorg voor ons erfgoed. Monumenten in gemeentelijk bezit moeten worden beheerd als een goede huisvader en indien nodig een creatieve herbestemming krijgen zonder aan de ziel van het erfgoed te raken. Ook niet beschermd waardevol erfgoed krijgt de nodige aandacht en bescherming.

Ø We maken als gemeente optimaal gebruik van de diensten die Igemo als onroerend erfgoeddienst aanbiedt;

Ø We bekijken hoe we, onder meer in het kader van het toeristische beleid, het onroerend erfgoedpatrimonium zichtbaarder kunnen maken en beter kunnen uitspelen.

Ø Er dient onderzocht te worden in hoeverre een of meerdere erfgoedroutes kunnen worden uitgestippeld.

Ø We schakelen vrijwilligers en erfgoedverenigingen zoveel mogelijk in in de erfgoedzorg en creëren hiervoor een breder draagvlak bij de bevolking.

Ø Herwaardering van de archeologische collecties en openstelling voor het publiek.

Ø De gemeente neemt jaarlijks deel aan de open monumentendag én aan de erfgoeddag met een volwaardig programma.

Ø In de bibliotheek wordt een erfgoedbibliotheek aangelegd.

Ø De museale functies van het Fort van Liezele worden verder uitgebouwd; om deze instelling voor het Puurs-Sint-Amandse publiek zo toegankelijk mogelijk te maken, wordt het bezoek eraan voor eigen inwoners gratis. Ook het Verhaerenmuseum wordt verder gevaloriseerd als een trekpleister voor Sint-Amands.

Inzake sportbeleid beschikt Puurs-Sint-Amands over enkele troeven die het lokale niveau overstijgen. De kliminfrastructuur in Breendonk is daar het beste visitekaartje van. De beslissing van CD&V om de sportinfrastructuur in de deelgemeenten gedeeltelijk af te bouwen en (een deel van) de sportbeoefening in de plaats daarvan te concentreren rond de Lichterstraat, is voor het Vlaams Belang evenwel een slechte beleidsbeslissing. Voor het Vlaams Belang moet elke deelgemeente over een minimale sportinfrastructuur beschikken zodat mensen die in hun vrije tijd aan sportbeoefening willen doen over een beperkte lokale infrastructuur kunnen beschikken.

Ø De bestaande sportondersteuning wordt gehandhaafd en waar nodig geoptimaliseerd.

Ø Inzake sportinfrastructuur wil het Vlaams Belang dat er minstens in elke deelgemeente een basissportinfrastructuur blijft bestaan of wordt gecreëerd.

Ø We overleggen waar nodig ook met de schoolbesturen om elkaars sportinfrastructuur maximaal te kunnen valoriseren.

10. Een gezonde en propere gemeente

a. Enkele feiten en cijfers

Ø 38% van de Sint-Amandsenaars en 22% van de Puursenaars is niet tevreden over de netheid in zijn gemeente (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 65).

Ø 50% van de Sint-Amandsenaars en 37% van de Puursenaars stoort zich regelmatig aan zwerfvuil (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 64).

Ø 31% van de Sint-Amandsenaars en 21% van de Puursenaars ondervindt regelmatig hinder van sluikstorten (bron: powerpoint inwonersbevraging Puurs-Sint-Amands, p. 64).

b. Gezondheidszorg en netheid is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid

CD&V heeft in Puurs de gezondheidszorg steeds stiefmoederlijk behandeld wanneer deze in conflict kwam met economische belangen. Twee dossiers zijn in dat verband erg tekenend: dat van de fijnstofproblematiek en dat van de windturbines.

Geruime tijd stond er in Ruisbroek een meetpunt voor het meten van fijn stof in de lucht. Hieruit bleek dat de luchtkwaliteit in Ruisbroek en dus allicht ook elders in de omgeving sterk te wensen overliet door de aanwezigheid van veel fijn stof en dat de alarmwaarden regelmatig werden overschreden. Dat is onder andere mee het gevolg van het drukke verkeer op de A12, de N16 en de N17. In plaats van in dat verband maatregelen te nemen, werden echter stappen ondernomen om dit meetpunt in Ruisbroek te sluiten en het te verplaatsen naar een andere locatie in de gemeente Boom. Daarmee is de problematiek van het fijn stof in Puurs wel van de radar verdwenen, maar is het probleem uiteraard niet verdwenen en al zeker niet opgelost.

Ø We ijveren ervoor om terug een meetpunt inzake de fijnstofproblematiek in Puurs-Sint-Amands te vestigen.

Ø We laten onderzoeken welke maatregelen kunnen worden getroffen om de fijnstofconcentraties te verminderen.

De hinder die windturbines veroorzaken voor de omwonenden, moet zoveel mogelijk worden ingeperkt. De gezondheid van deze mensen heeft wat het Vlaams Belang betreft voorrang op het economisch gewin voor enkelen (zie hoofdstuk ruimtelijke ordening).

Wat het algemene gezondheidsbeleid betreft opteren wij voor een voortzetting van de bestaande initiatieven.

Ø Het bestuur bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren van het lokale gezondheidsbeleid in het kader van het Lokaal Gezondheidsoverleg en neemt daartoe een actieve regisseursrol op zich.

Ø Het bestuur treedt sensibiliserend op wat gezondheidsproblemen betreft en besteedt in dat kader in zijn communicatie jaarlijks de nodige aandacht aan problemen zoals zwaarlijvigheid, roken, borstkanker, enz.

Ø Het Vlaams Belang wil dat er meer aandacht wordt besteed aan de gevaren van het alcoholmisbruik en de drugsproblematiek, zowel in het algemeen, maar in het bijzonder bij jongeren.

Inzake properheid is er in Puurs-Sint-Amands nog werk aan de winkel.

Vooral zwerfvuil en sluikstorten blijven een plaag die de netheid van onze straten en onze leefomgeving ontsieren. Het Vlaams Belang wil dat hier meer aandacht naar gaat.

Ø Preventief

o We ontwikkelen een zwerfvuilactieplan. Er worden in dat verband onder meer regelmatig opruimacties georganiseerd. Hiervoor schakelen we onder meer leefloners in (zodra de wetgeving op dat vlak terug op punt staat), zodat deze personen die door de gemeenschap worden onderhouden iets voor de gemeenschap terug kunnen doen en zich tegelijk nuttig kunnen voelen;

o Om sluikstorten te voorkomen houden we zoveel mogelijk afvalfracties die in het containerpark (tegenwoordig recyclagepark) worden afgeleverd gratis of aan een minimaal tarief te belasten bij het op elkaar afstemmen van de tarieven die momenteel in resp. Puurs en Sint-Amands worden gehanteerd;

o We plaatsen blikvangers op gevoelige plaatsen, maar dan wel met een dusdanig kleine opening zodat deze niet kunnen fungeren als dumpplaats voor huishoudelijk afval.

Ø Repressief door het gooien van zwerfvuil en sluikstorten strenger op te sporen en te bestraffen:

o Meer inzetten van mobiele camera’s om de pakkans te verhogen;

o Gemeentelijke ambtenaren bevoegd maken voor het uitschrijven van GAS-boetes, eveneens om de pakkans te verhogen;

o Wanneer de dader gevat wordt, wat helaas al te zelden gebeurt, de betrokkene zelf de smurrie laten opkuisen, naast de nodige verdere sanctioneringen;

o Straffen op werpen van zwerfvuil en sluikstorten optrekken.

Een ander aspect dat mensen regelmatig stoort heeft betrekking op onkruid op het openbaar domein. Sinds de gemeentebesturen geen pesticiden meer mogen gebruiken, is het onkruidvrij houden van straten, voetpaden en pleinen een moeilijke klus geworden voor de gemeentediensten.

Ø Een doordachte inrichting van het openbaar domein via een gepaste materiaalkeuze kan preventief reeds veel van deze problematiek oplossen.

Ø Ook een gepast groenvoorziening, onder meer met inheemse planten, kan het onderhoud voor de gemeentelijke groendienst inperken.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF