menu
Word Lid
Werken aan de leesvaardigheid

Het gaat slecht met de leesvaardigheid onder onze jongeren. Wij deden dan ook een bescheiden voorstel om daartoe een steentje bij te dragen, als volgt:

"Voorstel tot deelname van de gemeente aan het dictee ‘De Schrijfwijzen’ en tot de inrichting van een dicteewedstrijd voor de scholen van Puurs-Sint-Amands

Toelichtende nota

Recent kwam via het PIRLS-onderzoek, dat internationaal peilt naar de leesvaardigheid van leerlingen in het onderwijs, (nog maar eens) naar voor dat de leesvaardigheid van jongeren in Vlaanderen er dramatisch op achteruitgaat. Dat geldt voor de taalkennis in het algemeen.

Als gemeente kunnen wij helpen om daar iets aan te doen door aandacht voor de taal te stimuleren.

Enerzijds organiseert de krant De Standaard sinds enkele jaren de dicteewedstrijd ‘De Schrijfwijzen’, naar eigen zeggen ‘Géén klassiek dictee vol tongbrekers en hersenkrakers, wél een ludiek en laagdrempelig taalspel voor iedereen die van het Nederlands en taalraadsels houdt.’ Deelname hieraan gebeurt via de plaatselijke bibliotheken, die zich hiervoor kunnen registeren. De volgende editie is voorzien voor 6 oktober 2023; inschrijven kan tot 15 augustus. Diverse bibliotheken van naburige gemeenten en uit heel Vlaanderen doen hieraan mee. Voor Puurs-Sint-Amands was dat tot op heden nog niet het geval.

Hoewel dit niet specifiek op jongeren gericht is, kan dit wel de aandacht voor onze taal in het algemeen stimuleren. Wij stellen dan ook voor dat Puurs-Sint-Amands hieraan zou deelnemen.

Daarnaast vinden wij het, in het licht van het PIRLS-onderzoek, aangewezen ook iets te doen dat specifiek gericht is naar onze schoolgaande jeugd. Het inrichten van een eigen dicteewedstrijd voor onze scholen, al dan niet in samenwerking met een derde partij, lijk ons hiervoor aangewezen. Maar mogelijk zijn er nog andere mogelijkheden om daar als gemeente een steentje toe bij te dragen.

Voorstel van beslissing

Artikel 1

De gemeente neemt via haar bibliotheken deel aan de editie 2023 van de dicteewedstrijd ‘De Schrijfwijzen’, promoot dit bij zijn inwoners en evalueert deze deelname in functie van een eventuele verdere deelname tijdens de daaropvolgende jaren.

Art. 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan de administratie de opdracht te onderzoeken in hoeverre een dicteewedstrijd, specifiek gericht op de schoolpopulatie van de Puurs-Sint-Amandse scholen, en al dan niet in samenwerking met derden, kan worden ingericht. Indien hiertoe geen mogelijkheden bestaan, brengt het college daarover een gemotiveerd verslag uit aan de gemeenteraad.

Art. 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan de administratie de opdracht te onderzoeken of er als gemeentebestuur nog andere mogelijkheden zijn om bij te dragen aan de verbetering van de leesvaardigheid van onze jongeren en brengt daarover een gemotiveerd verslag uit aan de gemeenteraad."

Het voorstel werd unaniem aanvaard, met uitzondering van de groene fundamentalisten.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF